Vetoomuksessa, joka hyväksyttiin lauantaina Barosassa kokouksessa, johon osallistui kymmeniä ihmisiä, todetaan, että näissä kahdessa kaupungissa "on jo useiden vuosien ajan ilmennyt kielteisiä seurauksia olemassa olevien kaoliinien ja kiviainesten etsinnästä", ja siinä todetaan, että molemmissa seurakunnissa "pohjaveden pinta on selvästi laskenut".

Kyseisen asiakirjan mukaan toimiluvan myöntämistä koskevan hakemuksen yhteydessä esitetyissä asiakirjoissa "ei ole asianmukaisesti suojattu tällaisen aineksen etsinnän lisäämisen tai etsintäalueen laajentamisen kumulatiivisia ympäristövaikutuksia".

Allekirjoittanut lisää, että "kun otetaan huomioon maan nykyinen tilanne, jossa vesivarojen saatavuus on rajallinen, kansalaiset ja kunnat väittävät, että tämäntyyppisen toiminnan toimiluvan myöntäminen on analysoitava perusteellisesti ja että se on viime kädessä... vältettävä".

Lisäksi vakuutuksenantajat muistuttavat, että "inertit (kaivos-) etsintätoimet voivat tosiasiassa johtaa voimakkaisiin ja vakaviin vaikutuksiin pohjavesijärjestelmiin", ja metsäalueeseen kohdistuvien "jättimäisten vaikutusten" lisäksi he varoittavat myös "kielteisistä seurauksista kansanterveydelle, elämänlaadulle, ekosysteemin vakaudelle, peltopinta-alalle sekä maatalous- ja karjataloustuotannolle".

Participa.pt-verkkosivustolla kerrotaan, että energian ja geologian pääosasto(DGEG) käsittelee parhaillaan "hakemusta, joka koskee Barosa-nimistä kvartsihiekan ja kaoliinin mineraaliesiintymää koskevien etsintä- ja tutkimusoikeuksien myöntämistä".

Hankkeen edistäjä on Sorgila - Sociedade de Argilas, SA, ja kuulemisaika päättyy perjantaina. Tänään klo 12.00 mennessä oli 333 hakemusta.

Sorgilan esittämässä ja kyseisellä "sivustolla" saatavilla olevassa kuvaavassa muistitiedossa todetaan, että hakemuksen kohteena oleva alue on 76,06 hehtaaria Marrazesin ja Barrosan seurakuntien liitossa.

Kuvaavan muistion mukaan, erityisesti geologisten puitteiden osalta, "Barosan hiekka on ominaisuuksiensa vuoksi yksi Portugalin parhaista valkoisen hiekan esiintymistä, sillä Leiria-Marinha Grande -tien pohjoispuolella, Barosan ja Casal do Casal do Granden välissä, keskellä on keramiikkateollisuudessa käytettävää valkoista hiekkaa".

"Hyvien ominaisuuksiensa lisäksi niillä on etuja myös louhinnassaan, sillä se tapahtuu vain pyörivällä pyörällä", yhtiö sanoo.

Sorgila lisää asiakirjassa, joka sisältää suunnitelman toteutettavista töistä, joiden "odotettu kesto on aluksi kaksi vuotta", että jos "malminetsintä ja tutkimus" osoittautuvat teknisesti ja taloudellisesti kannattaviksi, se jatkaa malminetsintätoimiluvan myöntämistä, ja luettelee vastapuolet, kuten "rojaltien oikeudenmukaisen jakamisen" valtion ja kunnan välillä, "työpaikkojen luomisen", "materiaalien ja laitteiden saatavuuden sosiaalisten, kulttuuristen ja urheilutoimien tukemiseksi asianomaisissa seurakunnissa tai ympäristönsuojelu- ja maisemansuojelutoimien" noudattamisen.

Câmara de Leiria on ilmoittanut lähettävänsä DGEG:lle näyttelyn, jossa se vastustaa kiviainesten etsintää Barosassa.

"Vaakalaudalla ovat asutuskeskittymien läheisyys, maiseman muuttuminen huonommaksi, metsäalueen pieneneminen, vesivirtojen häiriintyminen ja mahdollinen pohjaveden pinnan aleneminen, ilmanlaadun heikkeneminen pölyn vuoksi, melun lisääntyminen ja kulkureittien huononeminen", todetaan kunnan sunnuntaina julkaisemassa lehdistötiedotteessa.

Gonçalo Lopesin (PS) johtaman jaoston mielestä "väestön laillisen oikeuden päättää maaperän käytöstä ja turvata alueensa ympäristön laatu on oltava etusijalla".

Itsehallinto päätti 14. joulukuuta 2022 enemmistöllä antaa myönteisen lausunnon Sorgilan pyynnöstä.