Zero puolusti lausunnossaan Lissabonin vähäpäästöisen vyöhykkeen päivittämistä "tai toivottavasti nollapäästöisen vyöhykkeen luomista sekä Lissabonissa että Portossa, joka kattaisi kaupunkien keskustat".

Näillä alueilla saisivat liikkua vain "julkinen liikenne, paikalliset ajoneuvot ja ajoneuvot, joiden päästöt ovat rajoitetut", selvitti yhdistys ja puolusti vakaata sitoutumista pehmeään liikkuvuuteen, joka luo edellytykset jalankulkijoille ja hyvälle integroinnille pyöräteihin ja julkiseen liikenteeseen.

Vuosina 2020 ja 2021 ilmanlaatuindikaattoreita noudatettiin Lissabonin suurkaupunkialueella(AML) tapahtuneen "matkustamisen voimakkaan vähenemisen" vuoksi, mutta vuonna 2022 todettiin jälleen usein ylityksiä.

Vuoden 2023 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana (1. tammikuuta - 6. huhtikuuta) Avenida da Liberdaden seuranta-asemalta saadut tiedot, joiden lopullinen validointi on vielä kesken, osoittavat, että typpidioksidin keskiarvo on 48 mikrogrammaa kuutiometriä kohti (μg/m3), mikä on 03 μg/m3 enemmän kuin vuonna 2022 rekisteröity keskiarvo.

Toisaalta mittausasemat liikennealueilla, joilla on yleensä korkeammat arvot, Portossa (Praça Sá Carneiro) ja Bragassa "osoittavat keskimääräisiä arvoja noin 36 ja 35 μg/m3".

Yhdistys korosti, että nämä typpidioksidin (NO2) arvot, jotka ovat pääasiassa dieselmoottoreiden palamisesta johtuvia epäpuhtauksia, ylittävät Euroopan lainsäädännössä säädetyt vuotuiset raja-arvot, jotka ovat 40 mikrogrammaa kuutiometriä kohti (μg/m3), ja Maailman terveysjärjestön(WHO) suositukset, jotka ovat 10 μg/m3.

"Nämä arvot ovat huomattavasti korkeammat kuin uudessa ilmanlaatua koskevassa puitedirektiivissä ehdotetut raja-arvot, jotka lähestyvät WHO:n ehdottamia arvoja (20 μg/m3). Tässä skenaariossa niiden ilmanlaadun mittausasemien määrä, jotka eivät täytä vaatimuksia, voi kasvaa dramaattisesti, minkä vuoksi on toimittava mahdollisimman pian", yhdistys korosti.

Ympäristöaktivistit katsovat, että "valtion rooli on olennainen, jotta vältettäisiin kuntien toimettomuus", sillä kuntien on laadittava ilmanlaadun parantamissuunnitelmat ja vastaavat toteutusohjelmat.

Zero mainitsi myös, että toistaiseksi ei ole vielä julkaistu toteutusohjelmaa vuonna 2019 hyväksytylle Lissabonin ja Taguksen laakson alueen ilmanlaadun parantamissuunnitelmalle.