Asiakirjan mukaan Miguel Albuquerque haluaa tehdä Madeiran kansainvälisestä neuvottelukeskuksesta (CINM), joka tunnetaan myös nimellä vapaa-alue, "houkuttelevamman ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi, sillä se on olennainen tekijä pätevien työpaikkojen luomisessa, alueen talousrakenteen monipuolistamisessa ja verotulojen kasvattamisessa".

CINM:n tukemiseen kuuluu, että sille annetaan "vastaava oikeusvarmuus ja vakaus", joita aluehallitus pitää "välttämättöminä edellytyksinä CINM:n säännölliselle toiminnalle, joka on välttämätön väline alueen talouden kansainvälistymiselle ja kasvulle".

Madeiran XIV aluehallituksen ohjelmassa, joka perustuu 24. syyskuuta pidettyihin vaaleihin, korostetaan tarvetta toteuttaa vapaa-alueella "uusi malli", jossa ennakoidaan uusia investointialueita erityisesti teknologisen ja digitaalisen innovaation alalla sekä kansainvälisen lentokonerekisterin hallinnoinnissa.

Asiakirjassa, joka käsittää 190 sivua, esitellään yhdeksässä luvussa toimenpiteet vaalikaudelle 2023-2027, joista ensimmäinen on omistettu "itsehallinnolle ja poliittisen järjestelmän uudistamiselle", jossa toimeenpaneva elin ilmoitti, että hän aikoo saattaa päätökseen alueen poliittis-hallinnollisen perussäännön ja alueellisen rahoituslain tarkistamisprosessit ja omistaa alueellisen verojärjestelmän asialle.

Toisaalta tarkoituksena on "velvoittaa tasavalta noudattamaan alueellisen jatkuvuuden periaatetta meri- ja ilmaliikenteessä, henkilö- ja tavaraliikenteessä, viestinnässä, kulttuurissa ja urheilussa ja samalla pyhittää Porto Santon saaren paikallisuuden tila".

Madeiran hallitus vaatii myös, että valtion velat alueelliselle terveyspalvelulle, jotka liittyvät GNR:n, PSP:n, asevoimien ja ADSE:n julkisten alajärjestelmien potilaiden hoitoon, maksetaan ja että kaikki alueelle tehdyt sitoumukset täytetään täysimääräisesti, erityisesti se, että valtion talousarviosta rahoitetaan 50 prosenttia Madeiran uuden keskussairaalan kustannuksista.

Terveydenhuoltoalalla Miguel Albuquerquen työryhmä määritteli yleisiksi suuntaviivoiksi muun muassa järjestelmän kestävyyden edistämisen, tehokkaamman hallinnon, henkilöresurssien arvostuksen ja koulutuksen sekä ammattilaisten tuottavuuden lisäämisen palkkioilla heidän työstään.

Talouden tasolla yleisissä suuntaviivoissa viitataan Madeiran 2030-ohjelmaan sisällytettävien kannustinjärjestelmien ja rahoitusvälineiden käynnistämiseen ja soveltamiseen sekä yritysten ja yritysten digitaalisen siirtymisen tukemiseen.

Lisäksi toimeenpaneva elin haluaa edistää alueen satamainfrastruktuurien parantamista mukauttamalla ne eurooppalaisiin vaatimuksiin ja kriteereihin, ja lisäksi valtio vaatii, että "alueen ja mantereen välisen matkustajaliikenteen meriliikenneyhteyden sosiaalituen tarkistamista noudatetaan täysimääräisesti".

Kalastuksen osalta aluehallitus tukee vesiviljeltyjen lajien tuotannon monipuolistamista ja edistää niiden kulutusta tiedotus- ja valistusohjelmien sekä maistelu- ja menekinedistämistoimien avulla.

Madeiran XIV aluehallituksen ohjelmasta nelivuotiskaudeksi 2023-2027 on tarkoitus keskustella 15., 16. ja 17. marraskuuta lakiasäätävässä kokouksessa, ja se koostuu yhdeksästä luvusta: itsehallinto ja poliittisen järjestelmän uudistus; koulutus; muuttoliike, urheilu, tiede ja teknologia; talous, meret ja kalastus; talous, verotuksellinen itsehallinto ja kansainvälinen kilpailukyky; terveydenhuolto ja pelastuspalvelu; matkailu ja kulttuuri; maatalous ja ympäristö; laitteisto ja infrastruktuuri sekä osallisuus ja nuoriso.