Tänään julkaistussa marraskuun rikkomuspaketissa yhteisön toimeenpaneva elin ilmoittaa lähettäneensä perustellun lausunnon yhdeksälle EU:n jäsenvaltiolle - Portugalille, Bulgarialle, Irlannille, Kyprokselle, Latvialle, Liettualle, Unkarille, Itävallalle ja Ruotsille - koska ne "eivät ole varmistaneet, että ne täyttävät asianmukaisesti sitoumuksensa eri ilman epäpuhtauksien vähentämiseksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä annetussa direktiivissä [...] vaaditut vaatimukset".

Näillä yhdeksällä maalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, ja muussa tapauksessa komissio voi päättää saattaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi", todetaan Brysselissä.

Lisäksi toimielin päätti lähettää ylimääräisen ilmoituskirjeen kolmelle jäsenvaltiolle (Luxemburg, Puola ja Romania), joilla on myös kaksi kuukautta aikaa täyttää yhteisön toimeenpanevan elimen esiin tuomat puutteet, ja jos ne eivät tee niin, niille annetaan perusteltu lausunto.

Kyseessä on direktiivi, jossa vahvistetaan kansalliset sitoumukset vähentää viiden tärkeän ilmanlaatua heikentävän ilman epäpuhtauspäästön, kuten typen oksidien, muiden kuin metaanin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, rikkidioksidin, ammoniakin ja pienhiukkasten päästöjä.

Kunkin jäsenvaltion on täytettävä vähennyssitoumukset vuosina 2020-2029 ja kunnianhimoisemmat tavoitteet vuodesta 2030 alkaen.

Lähetettyään tämän vuoden tammikuussa ilmoituskirjeet ja analysoituaan jäsenvaltioiden toimittamia kartoituksia ja tietoja Bryssel totesi, että Portugali ja kahdeksan muuta maata, joille perusteltu lausunto oli osoitettu, "eivät ole täyttäneet epäpuhtauksia koskevia sitoumuksiaan", ja tähän tilanteeseen on saatava muutos.