Iberinforminin lehdistötiedotteessa, jossa viitataan Insight View -tietoihin, todetaan, että maksukyvyttömyystapaukset lisääntyivät Leiriassa 37 prosenttia vuoden 2023 aikana vuoteen 2022 verrattuna.

Toisaalta yritysten purkautumiset vähenivät 45 prosenttia samalla ajanjaksolla. Mielenkiintoista on, että vuoden 2023 aikana Leiriaan perustettiin 1803 uutta yritystä, mikä on 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä osoittaa kasvavaa kiinnostusta aluetta kohtaan.

Leirian alueeseen kuuluu 16 kuntaa, jotka edustavat noin 5 % kaikista Portugalin tilinpäätöstä tehneistä yrityksistä. Yritysjakauma jakautuu merkittävästi kuntien kesken: Leiria on kärjessä 32 prosentilla piirin yrityksistä, seuraavina tulevat Alcobaça (12 %), Pombal (11 %), Caldas da Rainha (11 %), Marinha Grande (7 %) ja Porto de Mós (5 %). Muiden kuntien osuus yrityksistä on 22 prosenttia.

Yritysten koon mukaan jakautuminen osoittaa huomattavaa hajontaa, sillä 85 prosenttia yrityksistä kuuluu mikroyrityssegmenttiin. Niiden osuus kokonaisliikevaihdosta on kuitenkin vain 14 prosenttia. Pienten yritysten osuus on noin 13 prosenttia piirin yritysten kokonaismäärästä (34 prosenttia liikevaihdosta), kun taas keskisuurten yritysten osuus on noin 2 prosenttia (32 prosenttia liikevaihdosta). Suuryrityksiä on vähän, niiden osuus on vain 0,2 prosenttia yritysten kokonaismäärästä, mutta niiden osuus kokonaisliikevaihdosta on 20 prosenttia.

Tämä hajonta näkyy myös Leirian toimialoilla, sillä 37 prosenttia yrityksistä on keskittynyt palvelualalle. Näiden yritysten osuus alueen kokonaisliikevaihdosta on kuitenkin vain 8 prosenttia. Muita keskeisiä aloja ovat rakentaminen (13 %), jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on 9 %, teollisuus (11 %), jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on 32 %, maatalous ja liikenne, joissa molemmissa on 4 % kaikista yrityksistä ja joiden osuus liikevaihdosta on samansuuruinen - 5 % maataloudessa ja 4 % liikenteessä.

Maksukyvyttömyysriskin osalta noin joka neljännellä Leirian alueella toimivalla yrityksellä (22 %) on maksimiriski tai korkea riski. Yleisesti ottaen yritysten noudattamatta jättämisriski on keskisuuri (41 %) tai pieni (37 %).

Kun tarkastelemme Leirian yritysten ikäluokkaa, huomaamme, että mitä vanhempia yritykset ovat, sitä suurempi on niiden liikevaihto. Viimeisten viiden vuoden aikana perustettujen yritysten osuus on 31 prosenttia kaikista yrityksistä, ja niiden osuus kokonaisliikevaihdosta on vain 6 prosenttia. Kuusi-kymmenen vuotta sitten perustettujen yritysten osuus Leirian yritysten kokonaismäärästä on 21 prosenttia, ja niiden osuus alueen liikevaihdosta on 9 prosenttia. Yritykset, jotka on perustettu 11-15 vuotta sitten, muodostavat 12 prosenttia kaikista yrityksistä, ja niiden liikevaihto on 11 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

16-25-vuotiaiden yritysten osuus on 21 prosenttia yrityksistä, ja niiden osuus kokonaisliikevaihdosta on 25 prosenttia. Yli 25-vuotiaiden yritysten osuus Leirian yrityksistä on 30 prosenttia, ja niiden liikevaihto vastaa puolta kokonaisliikevaihdosta.