Volgens een persbericht heeft Brussel vandaag kennisgevingsbrieven - de eerste fase van de inbreukprocedure - gezonden aan 19 lidstaten, waaronder Portugal, omdat zij de volledige omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving niet hebben meegedeeld, hetgeen zij vóór 31 augustus hadden moeten doen.

De betrokken landen hebben nu twee maanden de tijd om aan het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap verslag uit te brengen over de omzetting van de richtlijn.

De richtlijn (Europese wet) in kwestie heeft tot doel de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparantere en meer voorspelbare werkgelegenheid te bevorderen en tegelijkertijd het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt te garanderen, door minimumrechten vast te stellen die gelden voor alle werknemers in de EU met een arbeidsovereenkomst of een andere arbeidsverhouding die is omschreven in de wetgeving, collectieve overeenkomsten of praktijken die in elke lidstaat van kracht zijn.

De nieuwe regels verruimen en actualiseren de arbeidsrechten en de bescherming van de 182 miljoen werknemers in de EU - met name de twee tot drie miljoen werknemers in onzekere dienstverbanden - door te bepalen dat zij "recht hebben op meer voorspelbaarheid met betrekking tot opdrachten en arbeidstijden" en op volledige informatie over de werkplek en de beloning.