In het verzoekschrift, dat zaterdag in Barosa werd goedgekeurd tijdens een vergadering die door tientallen mensen werd bijgewoond, staat te lezen dat deze twee steden "al verscheidene jaren negatieve gevolgen ondervinden van de exploratie van bestaande kaolien en aggregaten" en dat er sprake is van een "duidelijke daling van het waterpeil" in beide gemeenten.

De documenten die in het kader van het verzoek om verlening van de concessie zijn ingediend, bieden volgens dat document "geen afdoende waarborg voor de cumulatieve milieueffecten van nog een exploratie of een uitbreiding van het exploratiegebied van dit soort materiaal".

Ondergetekende voegt eraan toe dat, gezien de "huidige context van beperkte beschikbaarheid van waterbronnen die het land ervaart, burgers en gemeenten stellen dat de vergunning voor de concessie van dit type activiteit het onderwerp moet zijn van een grondige analyse en, uiteindelijk... vermeden".

Ze wijzen er ook op dat "exploratieactiviteiten voor inerte (mijnbouw)activiteiten effectief kunnen leiden tot sterke en ernstige effecten op watervoerende lagen", naast de "gigantische impact" op het bosgebied, waarschuwen ze ook voor de "negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, de levenskwaliteit, de stabiliteit van het ecosysteem, de oppervlakte landbouwgrond en de landbouw- en veeteeltproductie".

De internetsite participa.pt meldt dat het Directoraat-Generaal voor Energie en Geologie(DGEG) momenteel "de aanvraag behandelt voor de toekenning van prospectie- en onderzoeksrechten voor minerale afzettingen van kiezelzand en kaolien" met de naam "Barosa".

De promotor is Sorgila - Sociedade de Argilas, SA en de consultatieperiode loopt vrijdag af. Om 12.00 uur vandaag waren er 333 inschrijvingen.

In het door Sorgila gepresenteerde en op die "site" beschikbare beschrijvende geheugen staat dat het gebied waarop het verzoek betrekking heeft 76,06 hectare groot is, in de Unie van gemeenten Marrazes en Barrosa.

Nog steeds volgens de beschrijvende herinnering, met name het geologische kader, "vormt het zand van Barosa, dankzij zijn kenmerken, een van de beste voorkomens van wit zand in Portugal, namelijk dat ten noorden van de weg Leiria-Marinha Grande, tussen Barosa en Casal do Ineixa zijn er exploraties van wit zand, voor de keramische industrie".

"Naast hun goede eigenschappen hebben ze ook voordelen bij de winning, omdat die alleen met een wartel wordt uitgevoerd", aldus het bedrijf.

In het document, dat het plan van de uit te voeren werkzaamheden bevat, met "de verwachte aanvankelijke duur van twee jaar", voegt Sorgila eraan toe dat, indien "de prospectie en het onderzoek" technisch en economisch levensvatbaar blijken te zijn, zij zal overgaan tot de exploratieconcessie" , waarbij zij de tegenhangers opsomt, zoals de "billijke verdeling van de 'royalty's'" tussen de staat en de gemeente, de "schepping van werkgelegenheid", de "beschikbaarheid van materiaal en uitrusting ter ondersteuning van sociale, culturele of sportieve acties in de betrokken parochies of de naleving van maatregelen voor "milieubescherming en landschapsherstel".

Ondertussen heeft de Câmara de Leiria aangekondigd dat zij een tentoonstelling naar de DGEG zal sturen waarin zij zich uitspreekt tegen de exploratie van aggregaten in Barosa.

"Het gaat om de nabijheid van bevolkingsclusters, de ontkarakterisering van het landschap, de verkleining van het bosgebied, de verstoring van de waterstromen met een mogelijke verlaging van het grondwaterpeil, de afname van de luchtkwaliteit door stofvorming, de toename van lawaai en de aantasting van communicatiewegen", aldus een persbericht van de gemeente van zondag.

Voor de Kamer, voorgezeten door Gonçalo Lopes (PS), moet "het legitieme recht van de bevolking om te beslissen over het gebruik van de grond en de kwaliteit van het milieu op haar grondgebied te waarborgen, prevaleren".

Op 14 december 2022 besloot de autarkie bij meerderheid een gunstig advies uit te brengen onder voorbehoud van het verzoek van Sorgila.