In het stabiliteitsprogramma voor de periode 2023-2027 somt de regering de belangrijkste risico's op voor de macro-economische prognoses die aan het document ten grondslag liggen; zij meent dat "deze voornamelijk van externe aard zijn".

Zij wijst er echter op dat "er in de Portugese economie elementen zijn die deze negatieve gevolgen mogelijk kunnen verzachten".

"Het gepresenteerde macro-economische scenario wordt beïnvloed door de huidige internationale context die wordt gekenmerkt door de grote mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne, door een mogelijke heropleving van de verstoringen op de markten voor energie en levensmiddelen, en door de gevolgen van de normalisering van het monetaire beleid in de strijd tegen de inflatie".

In die zin wijst de studie erop dat het behoud van een hoge inflatie de centrale banken tot grotere renteverhogingen zou kunnen aanzetten, wat, in combinatie met de recente turbulentie op de financiële markten, "het risico van de financieringsvoorwaarden zou kunnen verhogen", wat gevolgen zal hebben voor het vertrouwen van bedrijven en consumenten.

"De ingezeten sectoren blijven een aantal relevante kwetsbaarheden houden, met name wat betreft de gevoeligheid van de schuldendienst voor de stijging van de officiële rentevoeten, met de nadruk op bedrijven en particulieren, gezien het overwicht van kredieten met variabele rentevoeten", eraan toevoegend dat er echter "verzachtende factoren" zijn, zoals de vermindering van de schuldquote van particulieren in de afgelopen jaren, de situatie op de arbeidsmarkt en steunmaatregelen.

Om het effect van eventuele negatieve risico's te verzachten, noemt hij interne krachten, waaronder de veerkracht van de arbeidsmarkt, de "groei van de toeristische sector", "minder blootstelling aan de volatiliteit van de energieprijzen als gevolg van de werking van het uitzonderingsmechanisme en de tijdelijke aanpassing van de elektriciteitsproductiekosten met een weerspiegeling in de vorming van de marktprijs van elektriciteit in de groothandelsreferentie van de Iberische elektriciteitsmarkt (MIBEL)", alsmede "het grote aandeel van hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsproductie op nationaal niveau".

Ook wordt gewezen op de "huidige soliditeit van de overheidsfinanciën" en de "investeringen in verband met de verschillende door Europese fondsen gefinancierde programma's, zoals het herstel- en veerkrachtplan (PRR) of het PT 2030".

Het stabiliteitsprogramma, dat de regering bij de Europese Commissie moest indienen, zal op 26 april in het Portugese parlement worden besproken.