DECO staat zeer kritisch tegenover dit amendement, dat volgens de vereniging weinig ambitieus is en geen belangrijke veranderingen voor de consument met zich meebrengt. DECO is ook van mening dat dit de markt niet stimuleert om bij te dragen aan de productie van duurzamere goederen en vroegtijdige veroudering tegen te gaan.

Anderzijds zijn de oplossingen die de consument in geval van een gebrek ter beschikking staan in eerste instantie beperkter, aangezien de consument alleen kan kiezen tussen reparatie of vervanging. Prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst zijn slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk, namelijk indien de reparatie niet is uitgevoerd of indien het gebrek zich opnieuw voordoet.


1. Aanvullende garantieperiode voor gerepareerde goederen

In geval van reparatie genieten de gerepareerde goederen een extra garantieperiode van zes maanden voor elke reparatie tot een maximum van vier reparaties, en de vakman moet de consument hierover informeren.

2. Recht op weigering

In gevallen waarin het gebrek binnen 30 dagen na levering van het goed zichtbaar wordt, kan de consument nu om onmiddellijke vervanging of ontbinding van de overeenkomst verzoeken.

3. Digitale inhoud en diensten

Er zijn regels ingevoerd voor de levering van digitale inhoud en diensten, die voorzien in het recht van de consument om de overeenkomst te ontbinden in geval van niet-levering en volgens bepaalde regels, alsook in geval van gebrek aan overeenstemming.

In geval van niet-conformiteit van digitale inhoud en diensten, zoals onder meer software, toepassingen, video, audio, muziek, digitale spelletjes of e-boeken, zal de consument het recht hebben om conformiteit, prijsvermindering of beëindiging van de overeenkomst te eisen, onder de vastgestelde voorwaarden.

Voor overeenkomsten die voorzien in een enkele leveringshandeling of een reeks afzonderlijke leveringshandelingen van digitale inhoud of diensten, zal het bedrijf aansprakelijk zijn voor een gebrek aan overeenstemming binnen twee jaar na de leveringsdatum. Er is sprake van één enkele leveringshandeling, bijvoorbeeld wanneer consumenten een e-boek downloaden en opslaan op hun persoonlijke apparaat, en van een reeks afzonderlijke leveringshandelingen, bijvoorbeeld wanneer consumenten periodiek een link ontvangen om een nieuw e-boek te downloaden.

In overeenkomsten waarin voortdurende levering voor een bepaalde periode is bedongen (bijvoorbeeld een contract voor cloudopslag voor een bepaalde periode), is de onderneming aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de naleving die zich tijdens de looptijd van het contract voordoen.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins