Dit is een van de conclusies van de studie 'Education At a Glance 2023', gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en waaruit blijkt dat Portugal niet afwijkt van het OESO-gemiddelde wanneer alleen de investeringen van 39 landen in 2020 worden vergeleken, rekening houdend met het percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Portugal besteedde 5,1% van zijn BBP aan instellingen variërend van basisonderwijs tot hoger onderwijs, "een percentage dat vergelijkbaar is met het gemiddelde van de OESO-landen", aldus het rapport.

Maar Portugal besteedt 14% minder per student dan het gemiddelde van de OESO-landen. Op alle niveaus, van basisonderwijs tot hoger onderwijs, gaf Portugal jaarlijks 10.063 euro per student uit, terwijl het OESO-gemiddelde 11.766 euro bedroeg, volgens waarden die zijn aangepast met de omrekeningsfactor Purchasing Power Parity (PPP).

Het bedrag dat in Portugal wordt uitgegeven vertegenwoordigt echter een grotere inspanning voor het land, aangezien de uitgaven per student gelijk zijn aan 31% van het BBP 'per hoofd van de bevolking', terwijl het OESO-gemiddelde 27% bedraagt.

De studie laat ook zien hoe de financiering werd verdeeld over de verschillende onderwijsniveaus: 30% ging naar de 1ste en 2de cyclus; 22% ging naar de 3de cyclus; 23% ging naar het secundair onderwijs en de rest financierde opleidingen na de leerplicht (zoals diploma's, masters of doctoraten).

In Portugal weegt particuliere financiering zwaarder in het verplicht onderwijs, dat 12% van de uitgaven vertegenwoordigt tegenover 9% van het OESO-gemiddelde, aldus het rapport.

"In OESO-landen is gemiddeld meer dan de helft van de overheidsuitgaven voor primair tot postsecundair niet-tertiair onderwijs afkomstig van subnationale overheden. In Portugal komt 82% van de financiering van de centrale overheid, na overdrachten tussen overheidsniveaus, 7% van het regionale niveau en 11% van het lokale niveau", aldus 'Education at a Glance 2023'.

De studie van de OESO verschijnt elk jaar en geeft een overzicht van de staat van het onderwijs over de hele wereld.