In het pakket van overtredingen van november, dat vandaag is vrijgegeven, geeft het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap aan dat het een met redenen omkleed advies heeft gestuurd naar negen EU-lidstaten - Portugal, Bulgarije, Ierland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Oostenrijk en Zweden - omdat ze "niet hebben gezorgd voor de correcte nakoming van hun verplichtingen om diverse luchtverontreinigende stoffen te verminderen, zoals vereist door de richtlijn [...] inzake de reductie van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen".

Deze negen landen "hebben nu twee maanden de tijd om te reageren en de nodige maatregelen te nemen en anders kan de Commissie besluiten de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie", aldus Brussel.

Bovendien heeft de instelling besloten een aanvullende kennisgeving te sturen naar drie lidstaten (Luxemburg, Polen en Roemenië), die ook twee maanden de tijd hebben om de door de uitvoerende macht van de Gemeenschap aan de orde gestelde leemten op te vullen.

Het gaat om de richtlijn die nationale verplichtingen vastlegt om de uitstoot te verminderen van vijf belangrijke luchtverontreinigende stoffen, waaronder stikstofoxiden, niet-methaan vluchtige organische stoffen, zwaveldioxide, ammoniak en fijne deeltjes, die de luchtkwaliteit verslechteren.

Elke lidstaat moet tussen 2020 en 2029 voldoen aan de reductieverplichtingen, met ambitieuzere doelstellingen vanaf 2030.

Na het versturen van kennisgevingsbrieven in januari van dit jaar en het analyseren van inventarissen en informatie van de lidstaten, concludeerde Brussel dat Portugal en de andere acht landen waartegen een met redenen omkleed advies was gericht "niet voldeden aan hun verplichtingen met betrekking tot verontreinigende stoffen", een situatie die moet veranderen.