Zoals gemeld door Lusa, heeft de milieuvereniging de resultaten vrijgegeven van het nieuwe rapport dat is opgesteld in het kader van het Europese project "LIFE Together 1.5" in samenwerking met Zero.

De studie toonde aan dat het aannemen van een nieuw traject dat verenigbaar is met de Overeenkomst van Parijs, waaronder het niet toestaan van een opwarming van de aarde van meer dan 1,5ºC, de Europese Unie tegen 2030 ongeveer 1 miljard euro zou kunnen besparen, het equivalent van ongeveer vier keer het Portugese BBP (Bruto Binnenlands Product).

In hetzelfde onderzoek werd gewezen op "een gevaarlijke kloof tussen dit initiatief en het traject waarin het overheidsbeleid de EU plaatst" en werd benadrukt dat dit centraal zou moeten staan in het politieke debat tijdens de Europese verkiezingen van dit jaar.

Zero en haar partnerorganisaties zijn van mening dat het beschermen van "burgers en de planeet tegen de verwoestende gevolgen van klimaatverandering niet alleen een morele plicht is, maar ook een pragmatische keuze".

In het rapport worden de voordelen gekwantificeerd op het gebied van gezondheid, werkgelegenheid, kosten van levensonderhoud, welzijn, energiezekerheid en hulpbronnen die klimaatactie biedt volgens het 1,5ºC-traject, waaronder een vermindering van de EU-uitstoot met ten minste 65 procent tegen 2023, vergeleken met de huidige doelstelling van 55 tot 57 procent.

Zero beweerde dat de baten groter zijn dan de kosten en presenteerde een economisch argument ten gunste van een alomvattende overgang.

De emissiereductie in Portugal, afgestemd op het 1,5ºC traject, zou het land tegen 2030 meer dan 16 miljard euro aan economische voordelen kunnen opleveren en meer dan 1300 vroegtijdige sterfgevallen per jaar kunnen helpen voorkomen.

"In Portugal heeft een cruciale sector zijn uitstoot verhoogd, in de tegenovergestelde richting van de doelstellingen die zijn vastgesteld in de nationale plannen, en die elk jaar een groter percentage van de nationale uitstoot vertegenwoordigt, namelijk de transportsector", merkte de milieuvereniging op, eraan herinnerend dat de transportsector verantwoordelijk was voor bijna een derde van de broeikasgasemissies in het land in 2021, wat een aanzienlijke impact had op de luchtkwaliteit, het lawaai en de volksgezondheid.

Volgens de milieuvereniging is de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in de hele economie te verminderen weliswaar nog niet afgestemd op de 1,5°C-overeenkomst van Parijs en zijn er andere sectoren met emissies die ook speciale aandacht vereisen, maar gezien het percentage van de transportsector is het een prioriteit om een reeks effectieve maatregelen te verzamelen en deze in deze sector in de praktijk te brengen.

Zero besprak de noodzaak om de klimaatambitie in Europa te verhogen, inclusief een nieuwe emissiereductiedoelstelling voor 2040, tijdens een bijeenkomst met de milieuministers van de lidstaten in Brussel.

De vereniging deed ook een beroep op de Portugese minister, Duarte Cordeiro, om prioriteit te geven aan "echt progressieve klimaatmaatregelen, in lijn met wetenschap, economie en sociale effecten".