Influenza is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er jaarlijks tussen de drie en vijf miljoen gevallen van ernstige ziekte zijn, waarbij vooral de meest kwetsbare mensen worden getroffen, zoals ouderen, kinderen jonger dan vijf jaar, zwangere vrouwen en chronisch zieken. Griep kan leiden tot ernstige complicaties voor de gezondheid, met ziekenhuisopnames tot gevolg.

Jaarlijkse vaccinatie wordt beschouwd als de meest effectieve maatregel om griep en de complicaties ervan te voorkomen. In deze consensus verwijzen gezondheidswerkers van verschillende specialismen ook naar de gevolgen die een infectie met het influenzavirus heeft op patiënten met verschillende comorbiditeiten, zoals chronische obstructieve longziekte (COPD) (infecties met het ademhalingsvirus zijn de belangrijkste oorzaak van exacerbaties bij deze ziekte), hartaandoeningen (veroorzaakt een verhoogd risico op myocardinfarct) en diabetes (diabetespatiënten hebben een hoger percentage ziekenhuisopnames, opnames op de spoedeisende hulp en griepgerelateerde sterfgevallen).

Daarom presenteren medische genootschappen, rekening houdend met al het verzamelde wetenschappelijke bewijs, de volgende aanbevelingen en conclusies:

  • Griepvaccinatie is de basis van de inspanningen om de impact van griep en de complicaties ervan te verminderen, vooral bij risicogroepen zoals ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen en chronisch zieken.
  • Vaccins zijn veilig en effectief. Voor mensen van 65 jaar en ouder wordt een vaccin met een hogere dosis geïnactiveerd virus aanbevolen.
  • Sommige studies hebben aangetoond dat vaccinatie tegen influenza het aantal ziekenhuisopnames en het sterftecijfer aanzienlijk vermindert bij immuungecompromitteerde patiënten en bij patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen, zoals COPD, hart- en vaatziekten en diabetes. Deze risicogroepen moeten jaarlijks worden gevaccineerd.
  • De vaccinatie van gezondheidswerkers tegen influenza is essentieel gezien hun grotere blootstelling aan het virus (risico op infectie) en patiënten met een hoog risico (risico op overdracht). Het vaccineren van deze beroepsbeoefenaren heeft meerdere voordelen, zoals het onder controle houden van infecties in zorgomgevingen, het terugdringen van ziekteverzuim, het terugdringen van sterfte en het bevorderen van vaccinatie door het goede voorbeeld te geven.
  • De EU-doelstelling van een vaccinatiegraad van 75% voor personen ouder dan 65 jaar werd in Portugal bereikt dankzij gratis en gemakkelijk toegankelijke vaccinatie, aanbevelingen van professionals in de gezondheidszorg, epidemiologische surveillance en bewustwording van de nationale vaccinatiecampagne.

  • Om de vaccinatiegraad te verhogen, zijn strategieën zoals een betere gezondheidsvaardigheden, een grotere toegankelijkheid en gratis vaccinaties noodzakelijk.


Neem voor meer informatie contact op met Grupo HPA Saude op (+351) 282 420 400.