Economen van de toezichthouder voor het bankwezen concluderen dat de welzijnsindex in Portugal tussen 1995 en 2022 met gemiddeld 2,7% per jaar is gestegen, wat wijst op een proces van convergentie met de EU.

De welzijnsindex beoordeelt een grotere consumptie, vrije tijd, levensverwachting en minder ongelijkheid en maakt het mogelijk om componenten te integreren die niet zijn opgenomen in de analyse die alleen is gebaseerd op het BBP per hoofd van de bevolking, met als doel te voorkomen dat overheidsbeleid zich alleen richt op het verhogen van het inkomen van het land.

In Portugal weerspiegelde de gemiddelde welzijnsgroei de toename van de consumptie per hoofd van de bevolking en de gemiddelde levensverwachting, met een bijdrage van elk 1,3 procentpunt (pp.) en, in mindere mate, de vermindering van de ongelijkheid, terwijl de bijdrage van de variatie in vrije tijd nihil was.

De conclusie van de Bank van Portugal(BdP) over de convergentie van Portugal met de EU op het gebied van welzijn staat in contrast met de conclusie op basis van de analyse van het bbp per hoofd van de bevolking, waar geen vooruitgang wordt waargenomen in het benaderen van de EU-waarden tussen 1995 en 2022.

De analyse geeft aan dat "in Portugal de afwijking tussen de gemiddelde groei van de twee maatstaven 1,5 pp was. --- de op twee na grootste van alle EU-landen".

Als we het jaar 2022 buiten beschouwing laten, komt de welzijnsindex in Portugal uit op 87%, wat betekent dat de consumptie in de EU met 13% zou moeten dalen om onverschillig te blijven voor een burger die in Portugal woont of in een economie met de kenmerken van het EU-gemiddelde.

"Alle factoren, met uitzondering van de gemiddelde levensverwachting --- hoger in Portugal ---, dragen bij aan de lagere levensstandaard in vergelijking met de EU", geven de economen aan, die erop wijzen dat het verschil in consumptie per hoofd van de bevolking het grootste deel van het negatieve verschil verklaart.

Volgens de analyse verschuift Portugal van de 20e plaats op de ranglijst op basis van het BBP per hoofd van de bevolking naar de 16e plaats op basis van de welzijnsmaatstaf.

"Het grotere gewicht van consumptie in het BBP in Portugal en de hogere gemiddelde levensverwachting versterken dit resultaat, waardoor het negatieve effect van ongelijkheid en het hogere aantal gewerkte uren dan in de EU meer dan gecompenseerd wordt".