W Programie stabilności na lata 2023-2027 rząd wymienia główne zagrożenia dla prognoz makroekonomicznych stanowiących podstawę dokumentu, uznając, że "mają one zasadniczo charakter zewnętrzny".

Zaznacza jednak, że w gospodarce Portugalii istnieją elementy, które potencjalnie mogą złagodzić te negatywne skutki".

"Na przedstawiony scenariusz makroekonomiczny wpływa aktualny kontekst międzynarodowy naznaczony wysokim stopniem niepewności co do rozwoju wojny na Ukrainie, możliwym ponownym pojawieniem się zakłóceń na rynkach energii i produktów spożywczych oraz skutkami normalizacji polityki pieniężnej w walce z inflacją".

W tym sensie opracowanie, w którym zwraca uwagę, że utrzymanie wysokiej inflacji może skłonić banki centralne do większych podwyżek stóp procentowych, co w powiązaniu z ostatnimi zawirowaniami na rynkach finansowych "może zwiększyć ryzyko warunków finansowania", co będzie miało wpływ na zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów.

"Sektory rezydujące utrzymują pewne istotne słabości, zwłaszcza w zakresie wrażliwości obsługi zadłużenia na wzrost oficjalnych stóp procentowych, z naciskiem na przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, ze względu na przewagę kredytów o zmiennym oprocentowaniu", dodając, że istnieją jednak "czynniki łagodzące", takie jak zmniejszenie wskaźnika zadłużenia osób fizycznych w ostatnich latach, sytuacja na rynku pracy i środki wsparcia.

Aby złagodzić wpływ wszelkich negatywnych ryzyk, wymienia siły wewnętrzne, w tym odporność rynku pracy, "wzrost sektora turystycznego", "mniejszą ekspozycję na zmienność cen energii dzięki działaniu mechanizmu wyjątkowego i tymczasowemu dostosowaniu kosztów produkcji energii elektrycznej z odzwierciedleniem w kształtowaniu się ceny rynkowej energii elektrycznej w odniesieniu do hurtowego Iberyjskiego Rynku Energii Elektrycznej (MIBEL)", a także "wysoki udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej na poziomie krajowym".

Wskazuje również na "obecną solidność finansów publicznych" oraz "inwestycje związane z różnymi programami finansowanymi przez fundusze europejskie, takimi jak Plan Odbudowy i Odporności (PRR) lub PT 2030.

Program stabilności, który rząd musiał przedłożyć Komisji Europejskiej, będzie przedmiotem dyskusji w portugalskim parlamencie 26 kwietnia.