Ujednolicona europejska karta osoby niepełnosprawnej będzie służyć do zagwarantowania równego traktowania - takiego jak bezpłatny i/lub priorytetowy dostęp, obniżone opłaty lub pomoc osobista - gdy beneficjenci odwiedzają inne państwa członkowskie, służąc jako dowód statusu niepełnosprawności we wszystkich krajach UE.

Nowa karta parkingowa, zgodnie z komunikatem prasowym, "umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do tych samych praw parkingowych, które są dostępne w innym państwie członkowskim".

Karta parkingowa będzie miała wspólny obowiązkowy format, który zastąpi krajowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i będzie uznawana w całej UE.

Przedstawiona dyrektywa stanowi, że państwa członkowskie muszą zapewnić karty zarówno w wersji fizycznej, jak i cyfrowej, udostępnić publicznie warunki i zasady wydawania lub wycofywania kart oraz zapewnić, aby usługodawcy dostarczali informacje na temat specjalnych warunków i preferencyjnego traktowania osób niepełnosprawnych w dostępnym formacie.

Każde państwo członkowskie musi wyznaczyć właściwy organ do nadzorowania wydawania, przedłużania ważności i wycofywania obu kart, zgodnie z odpowiednimi przepisami i praktykami krajowymi.

Wniosek będzie musiał zostać zatwierdzony przez Radę UE i Parlament Europejski.