W listopadowym pakiecie wykroczeń, opublikowanym dzisiaj, organ wykonawczy Wspólnoty wskazuje, że wysłał uzasadnioną opinię do dziewięciu państw członkowskich UE - Portugalii, Bułgarii, Irlandii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Austrii i Szwecji - za "niezapewnienie prawidłowego wypełnienia zobowiązań dotyczących redukcji różnych zanieczyszczeń powietrza, zgodnie z wymogami dyrektywy [...] w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza".

Te dziewięć krajów "ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie niezbędnych środków, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej", mówi Bruksela.

Ponadto instytucja postanowiła wysłać dodatkowe pismo notyfikacyjne do trzech państw członkowskich (Luksemburga, Polski i Rumunii), które również mają dwa miesiące na uzupełnienie luk podniesionych przez organ wykonawczy Wspólnoty, a jeśli tego nie zrobią, otrzymają uzasadnioną opinię.

Chodzi o dyrektywę, która ustanawia krajowe zobowiązania do redukcji emisji pięciu ważnych zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych, dwutlenku siarki, amoniaku i drobnych cząstek, które pogarszają jakość powietrza.

Zobowiązania redukcyjne muszą zostać spełnione przez każde państwo członkowskie w latach 2020-2029, z bardziej ambitnymi celami od 2030 roku.

Po wysłaniu w styczniu tego roku listów notyfikacyjnych i przeanalizowaniu wykazów i informacji przekazanych przez państwa członkowskie, Bruksela stwierdziła, że Portugalia i pozostałe osiem krajów objętych uzasadnioną opinią "nie wypełniły swoich zobowiązań dotyczących zanieczyszczeń", a sytuacja ta musi ulec zmianie.