Zagraniczne spółki zależne zatrudniały około 639 000 osób w 2022 r., co odpowiada 18,4% całkowitego zatrudnienia w przedsiębiorstwach niefinansowych, zgodnie z ostatecznymi danymi ze "Statystyki globalizacji - oddziały spółek zagranicznych" w 2022 r., przygotowanymi przez INE.

Średnio każdy oddział zatrudniał około 61 osób w 2022 r., co jest liczbą "znacznie wyższą" niż w przypadku firm krajowych (około sześciu osób).

INE stwierdza również, że w latach 2020-2022 liczba osób pracujących w oddziałach firm zagranicznych w porównaniu z całkowitą liczbą firm wzrosła o 0,6 punktu procentowego (p.p.), odnotowując wzrost o około 68 tysięcy osób pracujących w oddziałach zagranicznych.

Jeśli chodzi o wartość dodaną brutto (WDB) zagranicznych spółek zależnych w Portugalii, wzrosła ona o 19,9% w 2022 r., w porównaniu ze wzrostem o 17,4% w roku poprzednim, co w ujęciu nominalnym odpowiada łącznie 34 000 mln euro.