Dyplom określa trzy obszary - A, B i C - wrażliwości archeologicznej, biorąc pod uwagę lokalizację nieruchomości i jej otoczenie, z naciskiem na jej związek ze środowiskiem. Od 1963 r. Muzeum Wojska jest klasyfikowane jako obiekt użyteczności publicznej.

Trzy odrębne obszary szczególnej ochrony reprezentują różne rodzaje prac i wcześniejszych działań, które powinny zostać przeprowadzone. Zgodnie z dekretem prawnym "dyplom określa specjalną strefę ochrony, która uwzględnia lokalizację i otoczenie nieruchomości , a mianowicie jej związek z krajobrazem, skonsolidowaną tkanką miejską i innymi nieruchomościami o znaczeniu dla dziedzictwa i/lub planowania urbanistycznego".

Dlatego też w strefie A interwencja archeologiczna musi mieć miejsce przed rozpoczęciem prac, aby promować jej zachowanie. W strefie B, która odnosi się do interwencji urbanistycznych, które mają zostać przeprowadzone, należy przeprowadzić wcześniejsze wykopaliska archeologiczne, aby można było sprawdzić wykonalność interwencji. Wreszcie strefa C określa obszar, który wymaga stałego nadzoru archeologicznego.

Generalna Dyrekcja Dziedzictwa Kulturowego, we współpracy z Radą Miejską Lizbony, zaproponowała granice mające na celu ochronę otoczenia zabytku, a Narodowa Rada Kultury wyraziła na nie zgodę.