Badanie "Postrzeganie i oczekiwania obywateli państw trzecich (NPT) w diecezji lizbońskiej" zostało zaprezentowane w Mafrze przez Caritas de Lisboa i Obra Católica Portuguesa de Migrações.

Jego autorzy, Rita Nascimento i Ricardo Zósimo z Nova SBE, uważają, że zakończenie działalności Służby ds. Cudzoziemców i Granic(SEF) i przekazanie części jej uprawnień Agencji Integracji, Migracji i Azylu(AIMA) uwypukliło problemy, "a mianowicie kwestie biurokratyczne, opóźnienia w procesach regularyzacji i luki/awarie w systemach wsparcia".

AIMA odziedziczyła po SEF 300 000 spraw oczekujących na rozpatrzenie, a opóźnienie to jest zwiększone przez inne sprawy, na które państwo musi odpowiedzieć, takie jak wizy ze Wspólnoty Krajów Portugalskojęzycznych lub inne przedłużenia, generujące wieloletnie opóźnienia.

Przedstawione badanie obejmuje wywiady z liderami stowarzyszeń imigrantów w Patriarchacie Lizbońskim i "pozwala na bardziej dogłębną analizę jakościową ich obaw" w odniesieniu do portugalskiego "ekosystemu przyjmowania imigrantów", wyjaśniła Rita Nascimento w rozmowie z Lusa.

Kwestia, która najbardziej niepokoi imigrantów "jest związana z regulacją procesów, ze względu na niedawne zmiany instytucjonalne" i "blokadą, jaką powoduje to w życiu ludzi", powiedziała autorka.

"Mówimy o ludziach, prawda? Ludziach, których życie jest wstrzymane, czekających na dokumenty, które pozwolą im kontynuować życie" - dodała, podkreślając, że brak dokumentacji wpływa na integrację zawodową i społeczną w kraju.

"Bez dokumentów wyzysk jest łatwiejszy, trudniej jest uzyskać dostęp do domu lub dobrej pracy i wzrasta wykluczenie z powodu ubóstwa", wyjaśniła badaczka Lusa.

Pomimo problemów, ankietowani stwierdzili, że "Portugalia jest krajem przyjaznym i nie ma poczucia wykluczenia", ale przyznają "wzrost dyskryminacji imigrantów w portugalskim społeczeństwie", również związany z "obecną sytuacją polityczną i narracją publikowaną przez media".

W dokumencie autorzy proponują Cáritas działania mające na celu promowanie wsparcia prawnego i dokumentacyjnego dla imigrantów, a także szkolenia na temat ich praw w kraju oraz "usługi w zakresie zdrowia psychicznego w strukturze wsparcia" katolickiej organizacji.

Opowiadają się również za szkoleniami dla stowarzyszeń migrantów w obszarach takich jak "integracja społeczna i tematy prawne", ale także szkolenia w zakresie wielokulturowości i dialogu międzykulturowego oraz "kampanie uświadamiające" dla społeczności lokalnych i społeczeństwa jako całości na temat wkładu imigrantów w rozwój kraju.