Organizacje pozarządowe Seas at Risk i Oceana ogłosiły dziś, że z siedmiu analizowanych państw członkowskich - Portugalii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Irlandii, Holandii i Szwecji - tylko cztery przedstawiły Komisji Europejskiej zobowiązania podjęte w odniesieniu do celów ochrony środowiska morskiego.

Ocena zobowiązań podjętych przez państwa członkowskie w odniesieniu do celów ochrony środowiska morskiego pokazuje, że oprócz opóźnienia w identyfikacji morskich obszarów chronionych, Portugalia i Irlandia nie dostarczyły również żadnych informacji na temat tego, czy nowe strefy lub terytoria morskie zostaną dodane z bardziej rygorystyczną ochroną, która powinna osiągnąć 10% w 2030 roku.

Spośród ocenianych państw członkowskich, Niemcy, Dania, Hiszpania i Szwecja przedstawiły już krajowe propozycje zobowiązań, ale tylko Dania i Szwecja opublikowały je publicznie.

Niemcy i Holandia osiągnęły już cel 30% obszarów morskich sklasyfikowanych jako chronione, mimo że nie przesłały swoich planów do wspólnotowego organu wykonawczego.

Obie organizacje pozarządowe wzywają Komisję Europejską do uczynienia tych celów wiążącymi w następnej kadencji, a państwa członkowskie do wzmocnienia woli politycznej do przestrzegania tych standardów środowiskowych.