ICNF udzielił wyjaśnień po ostrzeżeniu ekologa Cláudii Sil, że zestaw planów zarządzania ZEC dla Algarve zawiera "poważne błędy", pomijając konika morskiego w Ria Formosa.

Konsultowane plany "będą obowiązywać przez 10 lat", zaalarmowała Cláudia Sil, która reprezentuje organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska (NGO) w Komisji Współzarządzającej Parkiem Przyrody Ria Formosa(PNRF) i Radzie Regionalnej Regionalnej Komisji Koordynacji i Rozwoju Algarve (CCDR). Według Claúdii konik morski ma "poważne problemy z ochroną, wymagające szczególnych i pilnych środków ochronnych". Ekolog przypomniał, że konik morski jest wymieniony jako zagrożony gatunek dzikiej fauny i flory w ramach Konwencji o międzynarodowym handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

ICNF przyznał, że "konik morski, symboliczny gatunek PNRF, nie jest uwzględniony w tych załącznikach", jednak stwierdza, że jest on "chroniony na mocy dekretu z mocą ustawy nr 38/2021 z dnia 31 maja, który zatwierdza system prawny mający zastosowanie do ochrony i zachowania dzikiej flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych gatunków wymienionych w konwencjach berneńskiej i bońskiej". Ponadto instytucja publiczna zauważyła, że gatunek ma "system ochrony niektórych gatunków nieobjętych załącznikami do tych konwencji, ale wymagających środków ochrony".