Szczegóły dotyczące projektu "Hydroelectric Development of José Maria de Oriol II", które zostały przesłane przez władze hiszpańskie, są dostępne do konsultacji przez 30 dni roboczych, do 28 maja, na portalu "Participate", wskazuje APA w oświadczeniu.

W ramach procesu "wszystkie opinie i sugestie przedstawione na piśmie będą brane pod uwagę i doceniane, o ile są one konkretnie związane z ocenianym projektem".

W oświadczeniu APA stwierdza, że wiedząc o projekcie "i biorąc pod uwagę, że może on mieć znaczący wpływ na środowisko w Portugalii", powiadomiła Hiszpanię o zainteresowaniu Portugalii udziałem w odpowiedniej procedurze oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

W odpowiedzi, w ramach "Protokołu działań między Rządem Republiki Portugalskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii w sprawie stosowania do ocen oddziaływania na środowisko planów, programów i projektów o skutkach transgranicznych", władze hiszpańskie przesłały dokumentację dotyczącą potencjalnego wpływu projektu transgranicznego.

Projekt dotyczy nowej odwracalnej elektrowni wodnej, która ma zostać zbudowana w gminie Alcántara w prowincji Cáceres, z wykorzystaniem istniejących zbiorników Cedillo i Alcántara II.

Nowa elektrownia, za którą odpowiada hiszpańska firma Iberdrola, "nie wpłynie na sposób zarządzania objętością netto wody uwalnianej poniżej Cedillo", wskazuje dostarczona dokumentacja.

Udostępnione badania wpływu na środowisko pokazują, że nowy projekt "będzie miał umiarkowany wpływ na środowisko", a jego wpływ na sieć Natura 2000 można zminimalizować.

Zapora Cedillo znajduje się na granicy z Portugalią, a biorąc pod uwagę definicję linii oddzielającej oba kraje, zapora Alcántara również znajduje się bardzo blisko. Pomiędzy nimi znajduje się Międzynarodowy Park Przyrody Tag.

W dokumentacji przesłanej do konsultacji społecznych stwierdzono, że w odniesieniu do oddziaływań transgranicznych "wykryto potencjalny wpływ na siedliska rzeczne będące przedmiotem zainteresowania społeczności (HIC) występujące na brzegach zbiornika Cedillo, w wyniku obniżenia poziomu zbiornika do poziomu 100 podczas wykonywania prac" (pięć miesięcy podczas wykopów zewnętrznych i budowy koferdamów do instalacji dolnych ujęć wody oraz kolejne pięć miesięcy podczas usuwania koferdamów i czyszczenia dna, w kolejnych latach).

Zaproponowano rozwój ponownego zalesiania równoważnego z dotkniętymi powierzchniami w obszarach, w których możliwy jest dostęp za pomocą środków mechanicznych.

Hydroelektrownie José Mª de Oriol i Cedillo już istnieją w zbiornikach Alcántara II i Cedillo.

Zgodnie z dokumentami, nowa elektrownia generuje łącznie 440 MW mocy zainstalowanej i ogranicza emisję około 355 000 ton dwutlenku węgla rocznie, co przekłada się na stworzenie 3 600 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.