Enligt det avsändande som offentliggjordes i Diário da República sträcker sig de åtgärder som var i kraft fram till slutet av december förra året till slutet av januari och dokumentet kan revideras ”när som helst, beroende på hur den epidemiologiska situationen utvecklas”.

” Behovet av att utvidga de restriktiva åtgärderna för flygtrafiken upprätthålls, i vederbörlig ordning anpassat till de folkhälsoproblem som just nu råder”, säger regeringen. Flygtrafik till och från Portugals fastland för alla flygningar till och från länder som ingår i Europeiska unionen kommer att fortsätta att vara tillåten, liksom länder som är associerade med Schengenområdet (Liechtenstein, Norge, Island och Schweiz).

Enligt dokumentet är viktiga resor sådana som möjliggör transitering eller inresa eller avresa från Portugal för medborgare i Europeiska unionen, medborgare i stater som är associerade med Schengenområdet samt deras familjemedlemmar och tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i en medlemsstat. Medlem av Europeiska unionen. Tredjelandsmedborgare som reser för yrkesmässiga, studie-, familjeåterförening, hälsoskäl eller humanitära skäl omfattas också. Dokumentet omfattar också flygningar för att stödja återvändande av nationella medborgare eller innehavare av uppehållstillstånd på det portugisiska fastlandet, liksom flygningar av humanitär karaktär och sådana som är avsedda att möjliggöra återvändande till respektive länder av utländska medborgare som befinner sig på det portugisiska fastlandet, under förutsättning att ”Främjas av de behöriga myndigheterna i dessa länder, med förbehåll för föregående begäran och godkännande och i överensstämmelse med principen om ömsesidighet”.

Ordern tillåter också flygningar ”till och från länder och särskilda administrativa regioner vars epidemiologiska situation överensstämmer med rådets rekommendation (EU) 2020/2169 av den 17 december 2020 om luftförbindelser med Portugal” och en förteckning som bifogas dokument, samt ”inträde i Portugal av invånare i länder som finns med på listan, när de bara har genomfört internationella transiteringar eller överföringar på flygplatser belägna i länder som inte ingår i listan”. Denna förteckning omfattar Australien, Kina, Sydkorea, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Thailand och Uruguay samt de särskilda administrativa regionerna Hongkong och Macao. Passagerare på viktiga flygningar, med undantag för barn som inte har fyllt två år, får endast gå ombord med uppvisande av laboratorietestning (RT-PCR) för screening för SARS-COV-2-infektion, med negativt resultat, utförd inom 72 timmar före avgång.

Medborgare som undantagsvis går ombord utan att det finns ett negativt test måste utföra testet vid ankomsten till det nationella territoriet, på egen bekostnad, på en lämplig plats på flygplatsen, där de kommer att vänta till anmälan av det negativa resultatet. ”Utländska medborgare som går ombord utan, eller vars transitering tvingar dem att överge flygplatsanläggningar, måste vägras inresa till nationellt territorium, med företaget är föremål för administrativ förseelse”, tillägger han.