Den statliga stödordningen omfattar inköp av utsläppsfria bussar (som använder el eller väte) och installation eller förbättring av tillhörande tanknings- eller laddningsinfrastruktur.

Det statliga stödet kommer att ges i form av direkta icke återbetalningsbara bidrag och stödmottagarna kommer att väljas ut genom ett öppet, transparent och bindande anbudsförfarande.

Kommissionen ansåg att stödet är proportionerligt och begränsat till det nödvändigaste, särskilt eftersom stödnivån kommer att fastställas genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande.

Bryssel betonade också att åtgärden kommer att främja införandet av utsläppsfria bussar för kollektivtrafik och därmed bidra till att minska utsläppen av koldioxid och andra föroreningar, i linje med Europeiska unionens klimat- och miljömål och med de mål som fastställts i den europeiska miljöpakten.

För gemenskapens verkställande organ väger ordningens positiva effekter på EU:s miljö- och klimatmål upp alla eventuella snedvridningar av konkurrensen och handeln som orsakas av statligt stöd.