De senaste uppskattningarna från Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), som publicerades i rapporten som släpptes den 25 juni, visar att 11,7 procent av dödsfallen i Portugal under 2019 berodde på tobak.

Av de 13 559 dödsfall som registrerades var de flesta män (10 815), enligt rapporten, som uppskattar att 1 771 dödsfall berodde på exponering för miljörök (561 på grund av hjärt- och kärlsjukdomar, 425 på grund av luftvägsinfektioner, 312 på grund av kroniska luftvägssjukdomar, 242 på grund av diabetes mellitus typ 2 och 220 på grund av cancer).

Den högsta andelen tobaksrelaterade dödsfall noterades i åldersgruppen 50-69 år (24,8 procent).

I rapporten från det nationella programmet för förebyggande av tobakskontroll (PNPCT) hänvisas till uppgifter från de regionala hälso- och sjukvårdsförvaltningarna (ARS) som visar att 6 129 användare träffades under 2020 vid de första konsultationerna för rökavvänjning, vilket var en relativ minskning med 51,7 procent jämfört med föregående år.

"Vissa konsultationer upprätthöll endast uppföljningen av användare som redan var inskrivna och tog inte emot förstagångsanvändare", betonar han.

Samma år hölls 25 486 konsultationer med intensivt stöd för rökavvänjning i Agrupamento de Centros de Saíde (ACES) och sjukhusvården, vilket är en minskning med 39,2 procent jämfört med 2019.

På de 152 konsultationsställen som fortsatte att fungera under 2020 genomfördes tjänsten ansikte mot ansikte i 62,8 procent av de genomförda konsultationerna, enligt de vanliga mönstren, medan resten genomfördes på distans, t.ex. via videokonferens eller telefon.

Mot bakgrund av dessa uppgifter drar DGS slutsatsen att "pandemisituationen har minskat både efterfrågan på hjälp med rökavvänjning och NHS:s reaktionsförmåga, särskilt på PHC-nivå [primärvårdsnivå], på grund av mobiliseringen av yrkesverksamma vid dessa konsultationer för att bemöta SARS-CoV-2-pandemin".

När det gäller förebyggande arbete på lokal nivå genomfördes 268 strukturerade initiativ för förebyggande av rökning med inriktning på samhället under 2019.

Totalt 192 013 personer omfattades, inklusive 86 523 barn och ungdomar i skolåldern, står det i rapporten, som betonar att "på grund av pandemisituationen skedde det 2020 en markant minskning av antalet genomförda aktiviteter (54) och den befolkning som omfattades (14 651 personer, inklusive 2616 i skolåldern).

Generaldirektoratet för hälsa tillägger i ett uttalande att även om Covid-19-pandemin har haft "en betydande inverkan översatt genom minskningen av antalet platser och konsultationer för rökavvänjning, så ökar rökstopp med beteendestöd och farmakologisk behandling avsevärt framgången av försöken".

För de kommande två åren definierar DGS i sina strategiska riktlinjer "genomförandet av massiva kommunikationskampanjer, omfattande förbud mot tobaksreklam, marknadsföring och sponsring eller till och med stöd för rökavvänjning, nämligen genom kort rådgivning inom primärvården eller användning av SNS 24".