Om du inte har hört talas om begreppet är energifattigdom bristen på tillgång till effektiva energitjänster, vilket har en negativ inverkan på välbefinnandet hos människor som inte kan värma upp sina hem ordentligt.

"Energifattigdom är ett utbrett problem i hela Europa, eftersom mellan 50 och 125 miljoner människor inte har råd med ordentlig värmekomfort inomhus", står det på Europeiska kommissionens webbplats.

Dessutom ligger Portugal i topp bland de länder i Europa där man måste lägga mer energi på att värma upp husen eftersom byggnaderna inte är väl förberedda för kyla. Kanske är det därför som det i Portugal är kulturellt accepterat att frysa hemma. Ett problem som DECO förutspår kan komma att öka.

DECO har följt hela processen för konsumenternas övergång både på nationell och europeisk nivå och förutser vissa svårigheter i denna övergång med tanke på de nuvarande faktorer som direkt påverkar denna sektor, nämligen "ökningen av koldioxidpriserna, ökningen av efterfrågan på gas, den ekonomiska återhämtningen och förseningar i underhållet av infrastrukturen under en pandemi".

Den 13 oktober utfärdade Europeiska kommissionen ett uttalande där den föreslog medlemsstaterna en rad stöd- och åtgärdsåtgärder för att möta en eventuell ökning av energipriserna, t.ex. tillhandahållande av tidsbegränsade kompensationsåtgärder och direkt stöd till slutanvändare av energi, fastställande av garantier för att undvika att elnätet kopplas bort, stöd till konsumenternas egenmakt genom att ge dem information om hur de kan delta på energimarknaden och få en starkare roll i energiförsörjningskedjan från förnybara källor och energisamhällen", med mera.

Enligt DECO: "Många av dessa åtgärder är kopplade till det arbete som utvecklas inom ramen för STEP-projektet - Solutions to Combat Energy Poverty, som syftar till att fastställa en tillgänglig och kreativ modell för åtgärder för att bekämpa energifattigdom. Som en förstärkning av de åtgärder som Europeiska kommissionen har tillkännagivit, är STEP-livet således bland annat behovet av större flexibilitet i betalningen av energiräkningar, sänkning av energiskatten genom moms eller användning av den skattesats som fastställs i energiskattedirektivet, bättre kontroll av energimarknaden från energitillsynsmyndigheternas sida".

DECO konstaterade därför att det finns ett brådskande behov av ingripanden från tillsynsorgan, kommuner, agenter och sammanslutningar för att utveckla åtgärder i syfte att minska situationer av energifattigdom i Portugal.

Det är dock viktigt att komma ihåg att konsumenternas val och beteende är avgörande för att minska värdet på räkningen. Dessutom erbjuder DECO:s energirådgivningskontor (GAE) personlig rådgivning om hur du kan förbättra energiprestandan i ditt hem och hur du bättre kan hantera energiförbrukningen, samt åtgärder för att spara på räkningarna.

DECO:s kostnadsfria energirådgivning är dessutom bara ett samtal bort och kan göra stor skillnad för dina besparingar och din komfort.

För ytterligare information, kontakta energia@deco.pt eller 213 710 224.