Det finns flera sätt att investera i Portugal för att säkra ditt gyllene visum och uppehållstillstånd. Kategorin fondinvesteringar är ett nytt tillägg som erbjuder investerare en mer sofistikerad och diversifierad portfölj. Trots en betydande ökning av antalet fonder som nu finns tillgängliga är det bara en handfull av dessa fonder som får lejonparten av inflödena. Frågan är varför de är mer attraktiva och hur du kan vara säker på att det är den bästa fonden för dig.

Eftersom fondbranschen för portugisiska Golden Visa-fonder är relativt ung saknar den långsiktiga resultatdata. Investerare får ofta höra att "tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning", men det ligger i människans natur att leta efter resultat som en del av vår riskbedömning när vi investerar. För att fylla detta tomrum kan en investerare bedöma flera nyckelkriterier för att hjälpa till med riskbedömningen.


Här är mina fem bästa tips för att hjälpa dig med din bedömning:

1- Team - vem är fondförvaltaren och vem är rådgivaren.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan fondförvaltare och fondrådgivare. Även om deras roller skiljer sig åt arbetar de tillsammans för att säkerställa fondens framgång. Fondförvaltaren regleras av CMVM (Portugals värdepappersmarknadskommission) och tar hand om kundernas KYC, fondens efterlevnad, regler och bestämmelser.


Åandra sidan utformar och främjar fondrådgivarna sina strategier inom den rättsliga ram som fondförvaltarna erbjuder. Reglerna ger oss struktur och efterlevnad, men fondrådgivarna är nyckeln till den investeringsstrategi som i slutändan ger avkastning. En del av din forskning bör därför vara att ta reda på vilka fondrådgivarna är och vilka resultat de har uppnått när det gäller branschkunskap. De kanske inte har 10 års erfarenhet av FUND, men om du tittar på en fond som till exempel investerar i förstklassiga fastigheter bör fondrådgivarna ha erfarenhet av förstklassiga fastigheter.

2- Intressekonflikter

Du bör fråga om potentiella intressekonflikter inom investeringsportföljen. Det finns till exempel fondrådgivare som också är byggherrar och som uteslutande investerar i sina egna projekt. Detta anges tydligt i fondmandatet. Många av dessa utvecklare har stora befintliga portföljer som erbjuder goda investeringsmöjligheter, så denna strategi är inte nödvändigtvis bra eller dålig, bara ett annat mandat och en annan riskprofil som du bör känna dig bekväm med.

3- Fondernas riskprofil

Upplevd risk är subjektiv och specifik för varje investerare. Jag bedömer risken utifrån diversifiering, förväntad avkastning på investerat kapital, fondens storlek och skyddsmekanismer. För mig investerar en väl diversifierad fond i flera tillgångsklasser inom olika sektorer av ekonomin. Detta kan innefatta förstklassiga fastigheter, risker i utvecklingsstadiet, kommersiella investeringar, exponering mot andra geografiska marknader, pensionsprojekt, hälsosektorn, turistiska investeringar och jordbruk. Be din fondrådgivare förklara den förväntade avkastningen på investeringen, fondens storlek och investeringstiden. Fråga vilka mekanismer för skydd mot nedgångar som finns inbyggda i deras strategi eftersom du vill att ditt kapital ska bevaras.

4- Avgiftsstruktur

Även om avgifter är grundläggande Investing 101 är det tillräckligt viktigt för att tas med på den här listan. Avgifterna omfattar abonnemangsavgifter, årliga förvaltningsavgifter samt resultatbaserade avgifter vid exit. Jag föredrar resultatbaserade avgifter framför högre årliga förvaltningsavgifter eftersom det anpassar fondens intressen till dina som investerare.

5 - Strategi för utträde

I slutändan realiseras din kapitalvinst mot slutet av investeringstiden och är i hög grad beroende av att exitstrategin genomförs på ett framgångsrikt sätt. Här är några frågor att ställa för att klargöra fondens strategi:


§ Hur kommer fonden att sälja de underliggande tillgångarna - är det stegvis eller en engångshändelse?


§ Vem kommer de att sälja tillgångarna till - vem är slutanvändaren?


§ Skisserar fonden olika exitstrategier för olika tillgångsklasser?


§ Finns det mer än en exitstrategi för att skydda dig?

Den viktigaste slutsatsen

Jag ser alltid på en Golden Visa-investering, oavsett om det är en fastighet eller en fond, ur en ren investeringssynvinkel. Ta en stund och ställ dig själv frågan: "Skulle jag överväga den här investeringen som en del av min globala portfölj om det inte fanns något Golden Visa kopplat till den?". Med andra ord, är denna investering meningsfull ur finansiell synvinkel och det gyllene visumet är bara en bonus?

Genom att undersöka de fem nyckelindikatorerna kan en potentiell investerare besvara dessa frågor och investera med självförtroende.