"Det är mycket viktigt att denna diskriminerande praxis upphör i Portugal och att privata institutioner kan erkänna akademiska examina och högskoleexamina som utfärdats av utländska högskolor på samma villkor som deras statliga motsvarigheter", skriver föreningens ordförande i ett uttalande.

Det handlar om det rättsliga systemet för erkännande av akademiska examina och examensbevis för högre utbildning som utfärdats av utländska högskolor, där det fastställs att de tre formerna av erkännande (automatiskt, nivå och specifikt) måste begäras av offentliga universitet eller yrkeshögskolor.

Enligt APESP finns denna begränsning trots att föreningen själv är representerad i kommissionen för erkännande av utländska examina vid generaldirektoratet för högre utbildning och trots att privata universitet utfärdar licentiat-, magister- och doktorsexamina.

"De kan utfärda, men inte bedöma och erkänna, diplom och akademiska examina från universitet i andra länder", heter det i uttalandet.

Med hänvisning till uttalandet anser APESP:s ordförande att situationen är "orättvis, godtycklig, antiakademisk" och att den är resultatet av främst ideologisk diskriminering, vilket skadar privata universitet och yrkeshögskolor.

"Erkännandet av examina är ett viktigt förfarande för akademisk rörlighet", säger António Almeida-Dias och understryker deras betydelse för utländska studenters tillträde till magister- och doktorandutbildningar och för rekrytering av utländska professorer.