Myndigheten för livsmedel och ekonomisk säkerhet (ASAE) har genomfört en inspektionsinsats "Säker turism" från norr till söder i landet, riktad till turistföretag och lokala boenden.

Vid denna tid på året, med den ökade efterfrågan på tjänster som tillhandahålls på detta område, syftade denna operation till att "skydda användarnas hälsa och säkerhet och garantera en säker turism", säger ASAE i ett uttalande.

Totalt inspekterades 201 ekonomiska aktörer och 27 administrativa överträdelseförfaranden inleddes, där de viktigaste överträdelserna var underlåtenhet att följa processen/processerna som bygger på HACCP-principerna, utlämnande eller försäljning av oregistrerade boenden på turistanläggningar eller med föråldrad registrering samt bristande efterlevnad av klagomålsboken.

En ekonomisk aktör har också fått avbryta sin verksamhet på grund av bristande efterlevnad av de allmänna krav som gäller för LA-anläggningar.

ASAE förklarar att man kommer att fortsätta att genomföra inspektioner inom ramen för sina befogenheter på hela det nationella territoriet för att främja en sund och rättvis konkurrens mellan ekonomiska aktörer, samtidigt som man skyddar livsmedelssäkerheten och konsumenternas folkhälsa.