Med 505 röster för, 92 röster emot och 44 nedlagda röster stödde parlamentsledamöterna Europeiska kommissionens förslag som främjar tillräckliga nationella minimilöner och därmed bidrar till att uppnå anständiga arbets- och levnadsvillkor för europeiska arbetstagare.

EU:s råd väntas godkänna lagstiftningen i september, varefter det kommer att ta två år att fullständigt införliva direktivet i nationell lagstiftning.

I direktivet fastställs förfaranden för att se om de nationella minimilönerna är tillräckliga, det främjar kollektiva förhandlingar om lönesättning och förbättrar den faktiska tillgången till minimilöneskydd för arbetstagare som har rätt till minimilön enligt nationell lagstiftning, till exempel genom en nationell minimilön eller kollektivavtal.

De medlemsstater som har nationella minimilöner måste upprätta ett förfarande för att fastställa och uppdatera dessa minimilöner i enlighet med en tydlig uppsättning kriterier.

Rådet och Europaparlamentet hade redan kommit överens om att nationella minimilöner skulle uppdateras minst vartannat år (eller högst vart fjärde år i de länder som använder en automatisk indexeringsmekanism).

Arbetsmarknadens parter bör delta i förfarandena för fastställande och uppdatering av nationella minimilöner.