Enligt en rapport från ECO kommer statstjänstemännen från och med 2023 att ha en minimilön på 761,58 euro, enligt det förslag som regeringen lägger fram för fackföreningarna inom den offentliga sektorn.

För dem som får denna grundlön kommer ökningen för nästa år att vara 8 %, vilket är den procentuellt sett största ökningen för anställda inom den offentliga förvaltningen. Omkring 16,7 % av arbetstagarna kommer att omfattas av denna ökning, enligt uppgifter från regeringen.

Denna åtgärd tar hänsyn till höjningen av den nationella minimilönen. Regeringen hade räknat med en höjning från 705 till 750 euro nästa år, men i det förslag som lades fram i den sociala dialogen om inkomst- och konkurrenskraftsavtalet påpekade den att höjningen bör "säkerställa en ytterligare differential för att kompensera för inflationens effekter".

Budgetkonsekvenserna av denna åtgärd för att höja lönebasen inom den offentliga förvaltningen, som inkluderar tillnärmningen till minimilönen, är 158 miljoner euro nästa år.

Enligt regeringens förslag ska tjänstemännens minimiförhöjning vara 52,11 euro år 2023. För arbetstagare som får mer än 2 600 euro brutto är åtgärden procentuell, med ökningar på minst 2 %.