I Västeuropa lider mer än 57 miljoner människor av OA. Länge ansågs det vara en "slit-och-släng"-sjukdom hos äldre, men nu vet man att OA är en mycket komplex sjukdom i hela leden som drabbar en stor del av befolkningen under 65 år.

OA utvecklas vanligtvis med tiden som en kronisk sjukdom och omfattar alla ledvävnader, inklusive ben, ligament, brosk, fett och vävnader som kantar leden. Även om alla leder i kroppen kan drabbas, orsakas det oftast i knäet, handen och höften. De viktigaste symtomen är bland annat följande:

- Kronisk smärta.

- Stelhet.

- Svullnad

- Begränsad flexibilitet och rörlighet

Kliniskt sett kännetecknas OA av förlust av ledbrosk, ombildning av benet och tillhörande inflammation som dessutom påverkar alla andra vävnader som ingår i leden.

Det finns inget botemedel mot OA, och de nuvarande behandlingsalternativen är ofta kostsamma och ineffektiva. Det finns därför ett trängande behov av att förstå orsakerna till och de underliggande mekanismerna för denna degenerativa sjukdom för att utveckla nya, effektivare och individanpassade behandlingar för att både lindra smärta och bromsa sjukdomsutvecklingen. Detta gäller i ännu högre grad eftersom tillståndets svårighetsgrad varierar avsevärt från patient till patient. Medan vissa bara har mindre begränsningar i sitt välbefinnande och dagliga liv, drabbas andra av svår smärta som leder till ett behov av kontinuerlig vård.

De nuvarande rekommendationerna för behandling av OA varierar från icke-medicinska åtgärder till krämer och piller eller injektioner, beroende på hur svår OA-smärtan är. Kirurgi kan ses som det "sista" behandlingsalternativet om alla andra behandlingar har misslyckats, eller om skadan på leden är så allvarlig att ingen annan behandling är möjlig. Alla dessa åtgärder kan dock bara bromsa utvecklingen av degenerativ artrit. Dessutom visar medicinering ofta endast begränsad framgång och kan samtidigt leda till magkomplikationer och andra potentiella negativa biverkningar.

Forskningen ser för närvarande ett paradigmskifte i förståelsen av OA från att betrakta det som en rent mekanisk sjukdom orsakad av broskslitage till en mycket komplex patologi som involverar biomekanik, inflammation och immunsystemet. OA är således en multifaktoriell sjukdom med många olika vävnader där riskfaktorer som ålder, kön, fetma och gener spelar en viktig roll.

Med tanke på det dåliga behandlingssvaret och resultaten av OA-behandling har nya behandlingsstrategier uppmärksammat genterapi. Den senare utgör en lovande terapeutisk väg eftersom den specifikt riktar sig mot sjukdomsframkallande gener och därmed möjliggör en mer individualiserad och patientcentrerad behandlingsmetod. En av de genbaserade nanoterapeutiska strategierna är inriktad på s.k. små interfererande RNA (siRNA).

I enlighet med detta försöker SINPAIN - ett internationellt projekt som omfattar nio länder och tolv undersökningscentra - främja RNA-baserade terapier för behandling av OA i knäet, med fokus på användningen av siRNA. När denna specifika nukleinsyraform introduceras direkt i en viss vävnad hos en patient kan den tysta ner sjukdomsframkallande gener.


För mer information kontakta Grupo HPA Saude på +351 282 420 400.