Data för den nya studien, som utvecklats av forskare från Centers for Research and Studies in Sociology(CIES-Iscte), Research in Information Sciences, Technologies and Architecture(ISTAR-IUL) och Natural Resources and Environment(CERENA), samlades in av 80 sensorer mellan augusti 2021 och juli i år.

I en not från författarna förklaras att en analys av värdena för kvävedioxid (N02) och svävande partiklar PM10 utfördes och att slutsatsen var att de i vissa områden i Lissabon "överskrider de parametrar som accepteras" av WHO.

"Kryssningsterminalen i Santa Apolónia, liksom cykelvägarna i vissa av huvudstadens artärer, är områden med höga föroreningsnivåer som är skadliga för hälsan. Den pågående undersökningen bekräftar, efter tidigare studier, att hög trafik och sjöfart är avgörande faktorer för de föroreningssituationer som registrerats i Lissabon kommun.

När det gäller kvävedioxid fann forskarna att värdena i Lissabon under den undersökta perioden i genomsnitt låg på 71,08 μg/m3, "långt över den nivå som WHO fastställt", som är 10 μg/m3.

Calçada de Carriche (Lumiar), Alameda da Encarnação, Avenida 24 de Julho och Avenida Infante Dom Henrique i Santa Apolónia var de områden där kvävedioxidföroreningarna var högst.

När det gäller koncentrationen av svävande partiklar PM10 uppmättes de mest oroande nivåerna i Calçada da Ajuda, Rua dos Sapadores (Graça), Avenida Fontes Pereira de Melo, Avenida Alfredo Doutor Bensaúde (Olivais) och Calçada de Carriche.

För PM10-partiklar fastställer WHO den genomsnittliga dagliga gränsen till 45 ug/m3 och den genomsnittliga årliga gränsen till 15 ug/m3.

"Även om den genomsnittliga dygnsgränsen inte överskreds mer än 10 % av dagarna i någon av de använda sensorerna, var det genomsnittliga årsvärdet 15,7 μg/m3, vilket är något över den gräns som fastställts av WHO", förklarar forskarna.

Enligt slutsatserna i studien identifieras transitering och sjötransporter som möjliga orsaker till att föroreningsnivåerna överskrider de parametrar som fastställts av WHO.

Utöver dessa faktorer pekar studien också på frågor som uppvärmning av bostäder och kommersiella lokaler, byggnation och industri som förorenande faktorer, förutom "naturliga fenomen som transport av damm från Saharaöknen".

Enligt författarna till studien konstaterar WHO att "exponering för kvävedioxid och PM10-partiklar ökar risken för kroniska sjukdomar, såsom akuta luftvägsinfektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom och lungcancer".