Enligt den nationella läkemedelsmyndigheten (Infarmed) rör det sig om partierna A841E, A841F, A841G, B841D, B841E, B841F, B841G och B841H.

Infarmed rekommenderar, i enlighet med de åtgärder som tillverkaren har vidtagit, att "ögonlösningen omedelbart avbryts och återlämnas till inköpsstället", även om dropparna enligt läkemedelsföretagets utvärdering inte har påverkats i fråga om "effektivitet och prestanda" och inte utgör någon hälsorisk.

Insamlingen av de berörda partierna började "efter att en minskning av den beräknade koncentrationen av ektoin, lösningens huvudkomponent, och förekomsten av nedbrytningsprodukter av detta ämne identifierades".

Hittills har enligt Infarmed "inga fall av incidenter i samband med användningen av dessa partier rapporterats".

Infarmed rekommenderar dock att man vid oönskade biverkningar, t.ex. ögonirritation eller konjunktivit, kontaktar sjukvårdspersonal.

Ectodol ögondroppar fungerar genom att "minska inflammation i bindhinnan och regenerera irriterad och känslig bindhinna".