CNPD:s bedömning är inriktad på utkastet till lagdekret som införlivar ett gemenskapsdirektiv som syftar till att säkerställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i hela Europeiska unionen (EU) och underlätta gränsöverskridande utbyte av uppgifter om fordons- och ägarregistrering av fordon för vilka vägtullar inte har betalats i EU-länderna.

När det gäller skulder föreskrivs det i direktivet att det ska fastställas en period för lagring av personuppgifter och att medlemsstaterna ska se till att de uppgifter som lämnas till den ansvariga enheten uteslutande används för att erhålla den vägavgift som ska betalas, och att de omedelbart raderas när de har betalats, och att de får bevaras under en "rimlig period" om skulden kvarstår.

I detta sammanhang, och med hänsyn till bestämmelserna i förslaget till lagdekret, konstaterar CNPD att "det finns en obalans mellan den tidsfrist på åtta år [som föreskrivs i förslaget till lagdekret] och direktivets möjlighet till en 'rimlig period'", säger CNPD och betonar att tidsfristen verkar "överdriven", eftersom man inte har fått eller kunnat ana "något skäl som rättfärdigar detta alternativ".

CNPD rekommenderar också att regeringen ser över de artiklar i utkastet till diplom som rör nödvändig information om utebliven betalning och inledandet av förfaranden och indrivning av skulder, med tanke på att diplomet inte fastställer eller reglerar "kanaler eller kommunikationsmedel för att erhålla personuppgifter".


Relaterade artiklar: