Trots pandemin har Världshälsoorganisationen (WHO) i en ny rapport och portal släppt denna varning i slutet av 2022, baserad på uppgifter från 194 länder om icke smittsamma sjukdomar och deras riskfaktorer: rökning, ohälsosam kost, skadlig alkoholanvändning, brist på fysisk aktivitet och luftföroreningar. Enligt experterna kan man genom att eliminera dessa faktorer förebygga eller fördröja betydande hälsoproblem och många förtida dödsfall.


För WHO var lanseringen av detta initiativ under FN:s generalförsamling en av århundradets största utmaningar inom hälsa och utveckling. Hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska luftvägssjukdomar samt psykisk ohälsa orsakar nästan tre fjärdedelar av dödsfallen i världen och dödar 41 miljoner människor varje år.


Rapporten "Invisible numbers: the true extent of noncommunicable diseases and what to do about them" (osynliga siffror: den verkliga omfattningen av icke överförbara sjukdomar och vad man kan göra åt dem) synliggör dessa sjukdomar och påminner om "den verkliga omfattningen" av detta hot och riskfaktorerna. Rapporten visar också på kostnadseffektiviteten hos globalt tillämpbara kostnadseffektiva åtgärder som kan förändra dessa siffror och rädda liv och pengar.

Portalen innehåller de senaste uppgifterna om varje land, riskfaktorer och antagen politik, vilket resulterar i att trender synliggörs mellan länder och möjliggör jämförelser mellan länder eller inom geografiska regioner.


Enligt WHO dör varannan sekund en person under 70 år av en icke-sjukdomsrelaterad sjukdom och 86 % av dessa dödsfall inträffar i låg- och medelinkomstländer. "Denna stora förändring inom folkhälsan under de senaste decennierna har i stort sett gått obemärkt förbi", anser organisationen.

"Rapporten och portalen kommer vid en kritisk tidpunkt för folkhälsan: år 2022 var endast ett fåtal länder på väg att uppfylla målet för hållbar utveckling: att minska antalet förtida dödsfall till följd av icke-sjukdomsrelaterade sjukdomar med en tredjedel fram till 2030", hänvisar WHO.


Experter hävdar att förebyggande och behandling är en "utmärkt investeringsmöjlighet som kommer att ha många effekter på den ekonomiska tillväxten och som vida överstiger de pengar som spenderas".


Rapporten avslutas med några viktiga slutsatser:

Icke överförbara sjukdomar är en enorm utmaning som påverkar ekonomier, familjer och individer i alla regioner, länder och stadsdelar i världen. Men i många fall är de negativa effekterna inte oundvikliga.

Åtgärder för att förebygga, spåra, behandla och hantera icke smittsamma sjukdomar är både överkomliga och möjliga att genomföra, med ekonomiska och sociala återverkningar långt bortom hälsan.

Detta skulle inte bara innebära betydande förbättringar av hälsoresultaten, utan också förbättra det ekonomiska och sociala välbefinnandet, öka motståndskraften mot andra sjukdomar som COVID-19 och gynna många andra utvecklingsmål.

Att ta itu med icke-sjukdomsrelaterade sjukdomar handlar inte bara om att nå ett mål. Det är en möjlighet för regeringarna - bland annat för finans-, utbildnings-, miljö-, jämställdhets-, handels- och hälsoministerierna - att frigöra de många fördelarna med ett friskare, lyckligare och mer produktivt samhälle och att bygga upp motståndskraft mot COVID-19 och framtida pandemier.