I ett uttalande på sin webbplats skriver Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) förklarar att denna temperatursänkning beror på att "en kallfront passerar över området från norr till söder och för med sig polarluftmassor från nordväst".

Enligt IPMA kommer denna "gradvisa temperatursänkning" till en början att märkas i de norra och centrala regionerna för att sedan utvidgas till hela landet på onsdag.

"Den 18 och 19 [onsdag och torsdag] bör de lägsta temperaturvärdena i större delen av landet ligga under 5 °C, utom vid kusten (mellan 5 °C och 8 °C), och vara lägre i de inre norra och centrala delarna, i storleksordningen -5 °C till 0 °C", står det i samma meddelande.

De maximala temperaturvärdena "bör inte överstiga 11º C/14º C, med lägre värden i norra och mellersta landet" (5º C till 9º C).

Även Enligt IPMA:s meddelande kommer dessa väderförhållanden att ge upphov till nederbörd redan på söndag, särskilt i de norra och centrala regionerna, med större förekomst i Minho och Douro. Litoraloch snöfall i högländerna.