Förslagen är en del av den fjärde granskningen av Portugals miljöprestanda som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har publicerat, där organisationen med 38 länder analyserar landets miljöprestanda under det senaste decenniet och ger 26 rekommendationer.

För att förbättra dessa resultat är det nödvändigt att "överföra investeringar från att bygga nya vägar till att förbättra järnvägsnätet".

Och Portugal, föreslår organisationen, bör överväga att införa skatter baserade på antal och typ av djur och användning av gödningsmedel, och styra om det offentliga stödet från verksamheter med högintensiva utsläpp inom jordbrukssektorn.

OECD:s dokument understryker att det är nödvändigt att öka takten för vattenuttag för jordbruket, förstärka övervakningen av vattenuttag och begränsa nya tillstånd i vissa regioner samt "påskynda överföringen av kostnaderna för hantering av stadsavfall till familjerna genom identifierbara särskilda avgifter som är åtskilda från vattenräkningen".


Reformen av den gröna skatten


Portugal måste också slutföra utvärderingen av den gröna skattereformen, "i syfte att uppnå en mer konsekvent tillämpning av principen om att förorenaren betalar", utjämna skillnaden i skattesats mellan diesel och bensin, främja mindre förorenande fordon, variera vägtullspriserna "i förhållande till fordonens utsläpp" och utveckla zoner med låga utsläpp i städerna.

Det är nödvändigt, enligt dokumentet, att fortsätta att stödja anskaffningen av fordon med låga koldioxidutsläpp och att påskynda införandet av laddningsstationer i hela landet.