"PAACA 2023 (stödprogram för kulturell verksamhet i Algarve) ska bidra till att korrigera asymmetrier i tillgången till kulturell verksamhet för befolkningen, samtidigt som man främjar en ökad kvalificering och utbildning av kulturarbetare i området", förklarar DRCalg i ett uttalande.

I meddelandet anges att kulturagenterna därför kan ansöka om två stödområden inom ramen för PAACA, oavsett kulturområde, oavsett om det handlar om skapande, produktion eller programmering samt spridning, och all verksamhet måste äga rum under 2023 i Algarveregionen.

Vid analysen av ansökningarna kommer det att betraktas som ett kriterium för "uppvärdering av de presenterade projekten" att det finns ett "styrkt" direkt eller indirekt samband med kulturens bidrag till de mål för hållbar utveckling som fastställs i Agenda 2030.

Å andra sidan kommer även andra kriterier att "värderas", till exempel kampen mot social utslagning och ökenspridning i Algarves inland, genom ett diversifierat och deltagande kulturutbud.

Programmet kommer också att ta hänsyn till kulturens roll när det gäller att öka medvetenheten om frågor som respekt för mänskliga rättigheter, jämlikhet och icke-diskriminering, bekämpning av våld i hemmet, integrering av romer och andra minoritetsgrupper, främjande av ungdomars deltagande och de utmaningar som migrationen innebär, bland annat.

Enligt meddelandet är "skapandet av partnerskap och samarbetsnätverk, i en logik av konstnärlig och kulturell produktion i nätverk, med olika aktörer och organ, såsom kommuner, skolor, stiftelser och andra föreningsaktörer och/eller den privata sektorn, som kan vara från kultursektorn eller inte", ett annat av kriterierna för att värdera ansökningarna.

DRCalg anger att när det gäller skapande och produktion är projekt för skapande av föreställningar inom scenkonst, visuell, plastisk eller digital konst, film, multimedia och digitala medier stödberättigade, och att de kan eller inte kan inkludera en presentation för allmänheten.

I den sistnämnda kategorin ingår projekt för konstnärliga residens eller skapandeperioder inom scenkonst och visuell konst, plastisk eller digital konst som integrerar konstnärer och yrkesverksamma inom Algarves kultursektor eller som är bosatta i Algarve, och som kan eller inte kan inkludera en presentation för allmänheten.

När det gäller programplanering och cirkulation omfattar PAACA festivaler, cykler, rundvandringar eller tävlingar inom scenkonstens olika områden (dans, musik, teater, samtida cirkus och disciplinära korsningar).

Detta stödområde omfattar även cykler eller utställningar för film, multimedia eller digital konst, samt vandringar och utställningar för plastisk eller visuell konst, avslutar DRCalg.


Author
TPN/Lusa