I ett uttalande försvarade Zero Zero en uppdatering av zonen för minskade utsläpp i Lissabon "eller, om det vore önskvärt, inrättandet av en zon för nollutsläpp, både i Lissabon och Porto, som täcker stadskärnorna".

I dessa områden får endast "kollektivtrafik, fordon som är avsedda för boende och fordon med begränsade utsläpp" trafikera, klargjorde föreningen och försvarade ett starkt engagemang för mjuk rörlighet, vilket skapar förutsättningar för fotgängare och en god integration med cykelvägar och kollektivtrafik.

Efter att luftkvalitetsindikatorerna uppfylldes 2020 och 2021, på grund av den "kraftiga minskningen av resandet" i Lissabons storstadsområde, uppmättes återigen frekventa överskridanden under 2022.

Under de tre första månaderna av 2023 (1 januari-6 april) visar uppgifter från övervakningsstationen på Avenida da Liberdade, som ännu inte är slutgiltigt validerade, på ett medelvärde för kvävedioxid på 48 mikrogram per kubikmeter (μg/m3), vilket är 03 μg/m3 mer än det medelvärde som registrerades 2022.

Å andra sidan visar mätstationer i trafikområden med vanligen högre värden i Porto (Praça Sá Carneiro) och Braga "medelvärden på cirka 36 respektive 35 μg/m3".

Föreningen framhöll att dessa värden för kvävedioxid (NO2), en förorening som främst beror på förbränning av dieselmotorer, överskrider de årliga gränsvärden som fastställs i EU-lagstiftningen på 40 mikrogram per kubikmeter (μg/m3) och Världshälsoorganisationens(WHO) rekommendationer på 10 μg/m3.

"Dessa värden är betydligt högre än de gränsvärden som föreslås i det nya ramdirektivet om luft som närmar sig de värden som WHO föreslår (20 μg/m3). I detta scenario kan antalet mätstationer för luftkvalitet som inte uppfyller kraven öka dramatiskt, vilket leder till att man måste agera så snart som möjligt", underströk föreningen.

Miljöaktivisterna anser att "statens roll är grundläggande för att undvika att kommunerna inte agerar", som måste skapa planer för förbättring av luftkvaliteten och motsvarande genomförandeprogram.

Zero nämnde också att det hittills inte har publicerats något genomförandeprogram för planen för förbättring av luftkvaliteten i regionen Lissabon och Tagusdalen, som godkändes 2019.