I stabilitetsprogrammet för perioden 2023-2027 anger regeringen de viktigaste riskerna för de makroekonomiska prognoser som ligger till grund för dokumentet, och anser att "de i huvudsak är av extern karaktär".

Den påpekar dock att "det i den portugisiska ekonomin finns faktorer som potentiellt skulle kunna mildra dessa negativa effekter".

"Det makroekonomiska scenario som presenteras påverkas av den nuvarande internationella kontexten som präglas av den stora osäkerheten om hur kriget i Ukraina utvecklas, av en möjlig återkomst av störningar på energi- och livsmedelsmarknaderna och av effekterna av normaliseringen av penningpolitiken i kampen mot inflationen".

I denna mening påpekar han i studien att bibehållandet av hög inflation kan leda till att centralbankerna höjer räntorna i större utsträckning, vilket i samband med den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna "kan öka risken för finansieringsvillkoren", vilket kommer att påverka förtroendet hos företag och konsumenter.

"De inhemska sektorerna bibehåller vissa relevanta sårbarheter, särskilt när det gäller skuldtjänstens känslighet för ökningen av de officiella räntorna, med tonvikt på företag och privatpersoner, med tanke på förekomsten av krediter med rörlig ränta", och tillägger att det dock finns "förmildrande faktorer", såsom minskningen av privatpersoners skuldsättningsgrad under de senaste åren, situationen på arbetsmarknaden och stödåtgärder.

För att mildra effekterna av eventuella negativa risker anges interna krafter, bland annat arbetsmarknadens motståndskraft, "tillväxten inom turistsektorn", "mindre exponering för energiprisernas volatilitet på grund av den exceptionella mekanismen och den tillfälliga anpassningen av elproduktionskostnaderna som återspeglas i marknadspriset på el i grossistreferensen på den iberiska elmarknaden (MIBEL)" samt "den höga andelen förnybara energikällor i elproduktionen på nationell nivå".

Man pekar också på "de offentliga finansernas nuvarande soliditet" och "investeringarna i samband med de olika program som finansieras med EU-medel, t.ex. planen för återhämtning och motståndskraft (PRR) eller PT 2030".

Stabilitetsprogrammet, som regeringen var tvungen att lämna in till Europeiska kommissionen, kommer att diskuteras i det portugisiska parlamentet den 26 april.