Demenssjukdomar är ett stort folkhälsoproblem. Den dåliga metaboliska hälsan ökar också i hela världen och är en stark riskfaktor för demenssjukdomar. Särskilt förekomsten av diabetes mellitus typ 2 (DM) fördubblar risken för demens på äldre dagar. Resultaten från flertalet longitudinella studier tyder på att diabetes typ 2 är förknippad med en större försämring av exekutiva funktioner, bearbetningshastighet, verbal förmåga och minne.

Det finns ett stort intresse för att identifiera de vägar som kopplar samman DM och kognitiv försämring. Typ 2 av DM är förknippad med lägre total hjärnvolym, fler infarkter och större volym av hyperintensitet i den vita substansen. Tvärsnittsanalyser tyder på att lägre volym grå substans (område som ansvarar för muskelkontroll och sensoriska uppfattningar) i hög grad kan mediera sambandet mellan typ 2 av DM och kognitiv funktion.

Men varför sker detta?


Även om inte alla patologiska mekanismer som är inblandade i de neurologiska komplikationerna av DM är helt klarlagda, är de sekundära neurologiska manifestationerna av kronisk DM huvudsakligen resultatet av flera allvarliga komplikationer som involverar medelstora och stora artärer (makroangiopatier) och i kapillärerna i vissa målorgan (mikroangiopatier).

Dessutom leder metaboliska förändringar till demyelinisering i Schwann-cellerna, vilket minskar nervledningshastigheten och hyperaktivitet hos det insulinnedbrytande enzymet, vilket leder till att toxiner ackumuleras som kan leda till Alzheimers sjukdom.

Fysiologiskt sett kan hyperglykemi skapa en situation av hyperosmolaritet, där patienten blir uttorkad och utvecklar ett tillstånd av mental förvirring, torpor och till och med koma.

Hypoglykemi är också en viktig faktor som måste analyseras eftersom diabetespatienten kan utveckla tolerans mot låga glykemiska nivåer. I detta fall fungerar hypoglykemi i hjärnan som en hypoxisk situation, med inledande selektiv skada på de stora pyramidala neuronerna i hjärnbarken, vilket resulterar i hjärnbarksnekros.

DM-patienten har således en 5-10 gånger ökad risk för åderförkalkning, vilket äventyrar mikro- och makrocirkulationen. De vaskulära skadorna är desamma som observeras hos icke-diabetiska patienter, men hos patienter med DM är denna process avancerad och intensifierad.

Arterioskleros kan leda patienten till en stroke med olika intensitet, från små och multipla lesioner till en stor lesion, och kan till och med leda till döden. Det är viktigt att betona att kärlsjukdomar är de vanligaste dödsorsakerna bland DM-patienter. Särskilt vid diabetes typ II uppstår förändringar i elasticitet, motstånd och vaskulär impedans, vilket är prediktiva faktorer för stroke och kognitiva förändringar.

Flera studier visar att DM kan bidra till uppkomsten av kognitiva brister och utvecklingen av Alzheimers sjukdom. I detta tillstånd sker två patologiska förändringar som kännetecknar det: bildandet av neuritiska eller senila plack och neurofibrillär degeneration. Båda har en neurotoxisk verkan och försämrar överföringen av nervimpulser.

En annan viktig faktor för uppkomsten av kognitiva brister och demens hos DM-patienter är vaskulär inblandning. DM ökar förekomsten av åderförkalkning, vilket påverkar den cerebrala bevattningen och äventyrar mikrocirkulationen.

När det gäller kognition är stroke, demyelinisering, volymminskning i hippocampus och frontalloben och förändringar i hjärnmetabolismen faktorer som påverkar kognitionen, särskilt när det gäller exekutiv och mnesisk-uppmärksamhetsdysfunktion.


För mer information kontakta Grupo HPA Saude på +351 282 420 400.