Enligt MP 2022-rapporten fanns det den 31 december 1653 domare i de två nuvarande kategorierna (biträdande riksåklagare och republikens advokat), ett antal "något högre" än 2021, men mindre jämfört med 2020, då det fanns totalt 1669 domare.

Rapporten avslöjar den nuvarande andelen kvinnor i denna domarkår, med 1083 domare i slutet av 2022, jämfört med 570 manliga domare, 34,5% av det totala antalet.

När det gäller åldersgrupper visar den rapport som delats av republikens riksåklagare att "i de yngre åldersgrupperna är det kvinnliga könet mycket framträdande och utgör 72,2% av magistraterna under 30 år, 76,6% av magistraterna under 40 år och 76,9% av dem under 50 år.

"Endast i gruppen domare som är 60 år eller äldre är männen i majoritet (54,9 % av domarna över 59 år)", konstateras det i rapporten.

När det gäller utvärderingen av domarnas meriter, som är en befogenhet för det höga rådet för offentliga ministerier, visar rapporten att det under 2022 delades ut 160 klassificeringar, varav 76 var "mycket bra", 60 var "påtagligt bra", 23 var "bra" och 1 var "tillräcklig".

Enligt den delade tabellen, i motsats till 2020 och 2021, fanns det 2022 inga "Mediocre"-klassificeringar registrerade.

Om man tar 2020, 2021 och 2022 tillsammans registrerades 115 "Very Good"-klassificeringar (31,3%), 158 "Distinctly Good" (43%), 78 "Good" (21,3%), 12 "Sufficient" (3,3%) och 4 "Mediocre" (1,1%).

När det gäller utbildning anges i rapporten att under domstolsåret 2022 deltog parlamentsledamöternas domare i utbildningsprogram som organiserades av Centrum för rättsliga studier med hjälp av planering av det offentliga ministeriets högsta råd och republikens riksåklagare, där programmen omfattade olika rättsområden och syftade till att stärka och uppdatera domarnas kunskaper.

"5255 anmälningar gjordes av 1104 domare till fortbildningsprogram (AFC) i linje med CEJ:s årliga utbildningsplan för 2022/2023, 2166 AFC hade delats ut i den första fasen av e-postanmälningar. I genomsnitt anmälde sig varje domare till 4,8 utbildningsprogram, och 41,2% av anmälningarna beviljades", framgår det av rapporten.

316 magistrater har anmält sig till den andra omgången, med totalt 694 anmälningar (2,2 per magistrat) och 212 beviljade AFC (30,5 % av förfrågningarna).

Samtidigt deltog 98 domare från parlamentet under 2022 i 69 utbildningsprogram utomlands, varav de flesta organiserades av det europeiska nätverket för rättslig utbildning (REFJ/EJTN), som omfattade besök vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europeiska unionens domstol, Eurojust, EU-institutionerna och EU:s byrå för grundläggande rättigheter, samt olika korta praktikperioder (1/2 vecka) i olika europeiska länder, samt en 6-månaderspraktik vid Eurojust.

I REFJ:s aktivitetskalender - tillägger rapporten - fanns 54 internationella utbildningsprogram inplanerade under 2022, till vilka totalt 787 anmälningar gjordes.