I ett uttalande som skickades till Securities Market Commission(CMVM) informerade CTT - Correios de Portugal att de underrättats om skiljedomstolens beslut av den 27 september om den process som inleddes av företaget i juni 2021 mot den portugisiska staten.

I det aktuella fallet begärdes ersättning för förluster till följd av effekterna av Covid-19-pandemin och den ensidiga förlängningen av koncessionsavtalet 2021.

"När det gäller effekterna av covid-19-pandemin dömde domstolen enhälligt staten att till CTT betala ett belopp om 6 785 781 euro, fastställt enligt skälighetsbedömningar och som motsvarar det belopp som krävs för att täcka de "förluster som CTT faktiskt lidit" under 2020, eftersom den förstår att pandemin utgör en onormal förändring av omständigheterna som hade en negativ inverkan på genomförandet av koncessionsavtalet".

"När det gäller den andra tvisten avseende den ensidiga förlängningen av koncessionsavtalet, drog domstolen enhälligt slutsatsen att förlängningen störde den finansiella balansen i koncessionsavtalet (till nackdel för CTT) och ålade därför staten att återställa denna balans, avseende år 2021, efter betalning av ett belopp om 16 769 864 euro".

Sammanfattningsvis anför CTT att "staten förpliktades att betala det totala beloppet om 23 555 645 euro" och att "till detta belopp ska läggas dröjsmålsränta, vars storlek fortfarande kommer att fastställas av skiljedomstolen efter parternas beslut".