Uppgifterna finns i den senaste rapporten om International Migration Outlook 2023, och visar att Portugal gick från att ta emot 30 800 invandrare 2014 till 120 800 2022, den senare siffran är fortfarande en uppskattning.

Dessa värden gäller permanent migration, utan mottagningssituationer av humanitära skäl, såsom den som inträffade efter kriget i Ukraina, och fenomenet är övergripande för hela världen, med OECD noterar att "antalet nya permanenta invandrare i OECD nådde en rekordhög nivå på 6,1 miljoner år 2022."

Enligt organisationen, som omfattar 38 länder, är detta antal cirka 26 % högre än 2021 och 14 % högre än 2019, och tillägger att de fyra största destinationsländerna (USA, Tyskland, Storbritannien och Spanien) noterade stora årliga ökningar, mellan 21 % och 35 %.

Det anges också att i alla dessa fem länder var den permanenta invandringen högre 2022 än 2019, före pandemin, och ger som exempel Storbritannien, Spanien och Kanada som exempel på länder där denna typ av migration var den högsta under de senaste 15 åren.

Situationen i Portugal

När det gäller Portugal var ökningen 28,9 % mellan 2021 och 2022 och 13,2 % jämfört med 2019, året före pandemin, då 106 700 migranter anlände. Jämfört med 2014, då 30 800 personer anlände, är ökningen redan nästan 300%.

Om man mer specifikt analyserar åren 2021 och 2022 visar OECD-data att arbete och familj var de främsta orsakerna till permanent migration till Portugal, där den första var motiveringen för 53 200 personer förra året, medan familjen förde ytterligare 30 300 migranter.

När det gäller familjen identifieras Portugal som ett av de länder som har personligt stöd för invandrar- eller flyktingkvinnor, med ett program som bland annat omfattar arbetsgivare, offentliga myndigheter, det civila samhället och arbetsförmedlingar.

Enligt OECD arbetade den största andelen invandrare (18,1 %) inom tjänstesektorn, följt av utvinning, tillverkning och energiindustri (14,9 %) samt grossist- och detaljhandel (14 %), medan hotell och restauranger sysselsatte 12 % av invandrarna och inga uppgifter finns tillgängliga för jordbruk och fiske.

Brasilien, Indien och Belgien var de tre vanligaste nationaliteterna bland nyanlända 2021. Bland de 15 största ursprungsländerna noterade Tyskland den starkaste ökningen (+1 400) och Brasilien den största minskningen (-2 800) av inflödet till Portugal jämfört med föregående år, säger OECD.

Asylsökande

Under 2022 ökade antalet första asylsökande med 47% och uppgick till cirka 2 000. Majoriteten av de sökande kom från Afghanistan (300), Indien (200) och Ukraina (200, exklusive personer med tillfälligt skydd).

Den största ökningen sedan 2021 gäller medborgare i Ukraina (+200) och den största minskningen för medborgare i Afghanistan (-300). Av de 870 beslut som fattades 2022 var 78 % positiva.

Utvandringen av portugisiska medborgare till OECD-länder ökade med 21% 2021, till 47 tusen. Cirka 16 % av denna grupp migrerade till Frankrike, 16 % till Schweiz och 14 % till Spanien.

I rapporten hänvisas också till godkännandet av inrättandet av byrån för integration, migration och asyl (AIMA), som "kommer att efterträda den höga kommissionen för migration (ACM), genomföra offentlig migrations- och asylpolitik" och genomförandet av det digitala visumet för nomader.

"En annan relevant förändring är påskyndandet av utfärdandet av visum till medborgare i gemenskapen av portugisisktalande länder (CPLP) inom ramen för ett rörlighetsavtal mellan dessa länder", betonar OECD och tillägger att processen också har underlättats för internationella studenter kan arbeta.