I novemberpaketet med överträdelser, som offentliggjordes idag, anger gemenskapens verkställande organ att man skickat ett motiverat yttrande till nio EU-medlemsstater - Portugal, Bulgarien, Irland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Österrike och Sverige - för "underlåtenhet att säkerställa korrekt fullgörande av sina åtaganden att minska olika luftföroreningar, enligt kraven i direktivet [...] om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar".

Dessa nio länder "har nu två månader på sig att svara och vidta nödvändiga åtgärder, annars kan kommissionen besluta att hänskjuta ärendet till Europeiska unionens domstol", säger Bryssel.

Dessutom beslutade institutionen att skicka ytterligare en underrättelse till tre medlemsstater (Luxemburg, Polen och Rumänien), som också har två månader på sig att fylla i de luckor som gemenskapens verkställande organ har tagit upp och, om de inte gör det, kommer de att få ett motiverat yttrande.

Det handlar om ett direktiv som fastställer nationella åtaganden för att minska utsläppen av fem viktiga luftföroreningar, däribland kväveoxider, flyktiga organiska föreningar som inte är metan, svaveldioxid, ammoniak och fina partiklar, som försämrar luftkvaliteten.

Varje medlemsstat måste uppfylla sina minskningsåtaganden mellan 2020 och 2029, med mer ambitiösa mål från 2030 och framåt.

Efter att i januari i år ha skickat anmälningsbrev och analyserat inventeringar och information från medlemsstaterna drog Bryssel slutsatsen att Portugal och de övriga åtta länder som var föremål för ett motiverat yttrande "inte uppfyllde sina åtaganden när det gäller föroreningar", en situation som måste förändras.