Denna åtgärd, som är resultatet av ett PS-ändringsförslag till statsbudgeten för 2024 (OE2024), godkändes under omröstningarna i specialiteten med PSD och PCP som röstade emot, Chega och Liberal Initiative som avstod från att rösta och de återstående partierna som röstade för.

Det handlar om en åtgärd som fastställer att den årliga deklaration som skattebetalare lämnar till skattemyndigheterna måste omfatta "alla inkomstkällor", nämligen inkomster som omfattas av skattebefrielse som inte ingår och "inkomster som inte omfattas av IRS, när de överstiger 500 euro, samt tillgångar som innehas i länder, territorier eller regioner med en klart mer förmånlig regim".

För att motivera åtgärden påminner PS om att, förutom att inkomster som omfattas av skattebefrielse och som inte ingår inte rapporteras, vissa särskilda regler inom ramen för IRS föreskriver undantag från beskattning av vissa inkomstkällor (eller upp till vissa inkomstgränser), vilket är anledningen till att dessa belopp inte rapporteras i IRS modell 3-deklarationen.

"På detta sätt, för att garantera större öppenhet och noggrannhet i rapporteringen av inkomster som intjänats av skattebetalare som inte är undantagna från att lämna in IRS Model 3-deklarationen - motiverat av skäl för skatteflykt - och därmed visa en verklig illustration av hela den ekonomiska och patrimoniella situationen, föreslås den totala rapporteringen av alla årliga inkomster, oavsett tillämpligt skattesystem - dvs. oavsett om de drar nytta av ett uteslutnings- eller undantagssystem från IRS".