Enligt den senaste Epidemiological Surveillance Bulletin for Influenza and other Respiratory Viruses, från National Institute of Health Doutor Ricardo Jorge(INSA) och som avser perioden mellan den 25 och 31 december (vecka 52), rapporterades 36 fall av influensa från de 21 intensivvårdsenheter som skickade in information.

Av dessa 36 fall identifierades influensa A(H1N1)-viruset i ett fall, influensa A-viruset subtypades inte i 34 fall och det var inte möjligt att identifiera virustypen i ett av fallen. Av patienterna hade 32 en kronisk sjukdom, 33 hade en rekommendation om vaccination mot säsongsinfluensa, men endast nio vaccinerades (i sex fall är informationen okänd).

Sedan övervakningssäsongen inleddes (den 2 oktober) har 85 fall av influensa rapporterats av de intensivvårdsavdelningar som samarbetar i övervakningen. Av det totala antalet fall hade 85,9 % (73) en underliggande kronisk sjukdom och 91,8 % (78) hade en rekommendation om vaccination mot säsongsinfluensa, men endast 36,1 % (22) vaccinerades.

Under årets sista vecka identifierades 1 472 positiva fall av influensavirus, varav 1 372 var typ A och 49 var typ B. I 147 av fallen identifierades subtyp A(H1) och i 14 subtyp A(H3).