Den gemensamma insatsen inspekterade sex anläggningar som föder upp och säljer Serra da Estrela-hundar i området kring naturparken Serra da Estrela.

"Fyra oegentliga situationer upptäcktes, vilket resulterade i respektive deltagande och kommer att ge upphov till respektive administrativa förfaranden", sade GNR och ICNF.

De två enheterna förklarade att åtgärden också innebar att "öka medvetenheten bland djurhållare om vikten av att säkerställa efterlevnad av rättsliga bestämmelser".

GNR och ICNF betonade att "de kommer att fortsätta att genomföra medvetandehöjande åtgärder som syftar till dessa djurs välbefinnande, samt att genomföra sanktionsåtgärder som är motiverade för att utrota olämpliga metoder".